Provincie kiest opstelling 24 windturbines voor windpark Eemshaven-West

Provincie kiest opstelling 24 windturbines voor windpark Eemshaven-West

Gedeputeerde Staten hebben op 21 februari 2023 het voorkeursalternatief voor het toekomstige windpark Eemshaven-West vastgesteld. De provincie kiest voor een opstelling van 24 windturbines in vier rijen. Leidend hierin zijn de in het voortraject gekozen uitgangspunten voor landschap, leefomgeving en energieopbrengst. Deze uitgangspunten zijn eerder onderzocht in het milieueffectrapport en afgestemd met de gemeente Het Hogeland en de omgeving. 

Eén inpassingsplan

Voor windpark Eemshaven-West stelt de provincie voor het gehele gebied één inpassingsplan (PiP) vast. De effecten van dit plan op de leefomgeving, het landschap en de natuur worden in één milieueffectrapport (MER) onderzocht. Aan de verschillende initiatiefnemers in het gebied is in november 2022 gevraagd om met een gezamenlijk plan te komen, dat kan dienen als basis voor een voorkeursalternatief voor het provinciale inpassingsplan (PiP). Eind januari werd duidelijk dat er geen basis is voor de partijen om met een gezamenlijk plan te komen. Daarom stellen Gedeputeerde Staten nu zelf dit voorkeursalternatief vast voor windpark Eemshaven-West. 

Keuze voorkeursalternatief

De eerder bepaalde uitgangspunten voor landschap, leefomgeving en energieopbrengst kwamen tot stand op basis van een zorgvuldig proces. Deze uitgangspunten zijn ook leidend geweest bij het voorkeursalternatief voor het gehele gebied. Het gaat hierbij om:

  • het hanteren van vier lijnen;
  • ten minste 1 km afstand tot Valom én Heuvelderij;
  • turbines van in principe gelijke vorm en afmetingen;
  • onderlinge afstanden tussen de turbines in principe volgens een vast stramien (afstanden en lijnen).

Bij het gekozen voorkeursalternatief is de afstand van de windturbines tot de dichtstbijzijnde woning groter dan bij andere mogelijke opstellingen. 

Het voorkeursalternatief. Rode stippen zijn bestaande turbines, zwarte stippen zijn woningen. De afstand van 1 km tot Valom en Heuvelderij is weergegeven met de gestippelde cirkels.

Vervolg

Dit voorkeursalternatief werken we verder uit in een provinciaal inpassingplan (PiP) en vormt de basis voor de vergunningsaanvraag van de initiatiefnemer(s). Ook het MER moet worden aangevuld en aangepast, onder andere naar aanleiding van het advies van de Commissie m.e.r.. De planning is om medio 2023 een nieuw ontwerp-PIP met ontwerp-vergunningen en MER ter visie te leggen, na besluitvorming in Gedeputeerde Staten. In die periode kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen op deze besluiten.