Volgende stap gebiedsontwikkeling Matsloot-Westpoort

Volgende stap gebiedsontwikkeling Matsloot-Westpoort

Belanghebbenden en inwoners hebben de afgelopen periode input geleverd voor het gebiedsproces Matsloot-Westpoort, dat opgestart is om de wensen en zorgen die leven voor de toekomst van het gebied in kaart te brengen. De conclusies en adviezen zijn verwerkt in een adviesrapport. 

Conclusies en adviezen

De bestuurders van de betrokken overheden constateren dat een Regionaal Raamwerk belangrijk is maar dat het nu nog niet gereed is en er vervolgstappen nodig zijn. Dit Regionaal Raamwerk is het kader voor het vervolg van het gebiedsproces. Groen en water in het gebied (groenblauwe randen) zijn de belangrijke basis van het raamwerk. De volgende stap is om binnen de gebiedsprocessen van de Transitie Landelijk Gebied gezamenlijk te verkennen of en hoe deze groenblauwe randen kunnen worden versterkt. 

Er is nog niet besloten of en waar grondberging en zonnevelden kunnen worden. Voor grondberging zijn twee zoeklocaties in het adviesrapport opgenomen, Westpoort 3 en Matsloot. In de volgende fase wordt onderzocht of en waar grondberging mogelijk is.

Ook voor een zonnepark in de Matsloot is eerst meer onderzoek nodig voor een juiste afweging. En Een zonnepark in Matsloot is alleen mogelijk bij uitzondering en  hiervoor is een ontheffing nodig. Belangrijke voorwaarde voor het verlenen van deze ontheffing is onder andere dat het zonnepark een aantoonbare bijdrage levert aan een gebiedsopgave waarmee maatschappelijke doelen worden gerealiseerd.

Matsloot-Westpoort 

In het gebied Matsloot-Westpoort spelen veel ontwikkelingen die ruimte vragen. Veranderingen die kansen bieden, en zeker ook uitdagingen. Zonder een gezamenlijke aanpak van en keuze in deze ontwikkelingen dreigt verrommeling en aantasting van het landschap, dat willen we voorkomen. Daarom blijven de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Westerkwartier en Noordenveld samenwerken in en voor het gebied.