Gebiedsontwikkeling Matsloot-Westpoort

Er zijn plannen om het gebied Matstloot-Westpoort, aan de westkant van de stad Groningen, bij de grens met Drenthe, komende jaren opnieuw in te richten. Door de groeiende vraag neemt de druk op de ruimte in dit gebied steeds meer toe. Hiervoor is een gezamenlijke aanpak nodig, die over provinciale en gemeentelijke grenzen heen gaat. Dat gebeurt in het project Regionaal Raamwerk Matsloot-Westpoort.

Het project is in deze fase:

1 verkenning

Over het gebied

Het project omvat Matsloot en Westpoort, respectievelijk ten zuiden (Drenthe) en noorden (Groningen) van de A7, plus een wijde cirkel die de twee gebieden omsluit. In het project wordt grensoverschrijdend gewerkt en Matsloot-Westpoort als één gebied beschouwd. Westpoort 1, 2 en het zuidelijke deel van Westpoort 3 hebben al bestemmingsplannen. Er wordt op dit moment gewerkt aan de stedenbouwkundige uitwerking (WP2) en uitvoering (WP1). Voor de uitwerking van Westpoort 3 volgt zeer waarschijnlijk nog een aanpassing van het bestemmingsplan, afhankelijk van wat hier wordt besloten. Bekijk ook de kaart (PDF PDF-bestand, 791 KB).

Veelgestelde vragen

Het doel van het project is om de landschappelijke inpassing van nieuwe plannen voor het gebied te onderzoeken en in beeld te brengen. Dat gebeurt in het zogeheten Regionaal Raamwerk. Hierin worden de gezamenlijke kaders, richtlijnen en afspraken vastgelegd, waar alle betrokken partijen rekening mee houden als er wat in het gebied moet gebeuren. Matsloot-Westpoort is een overgangsgebied tussen stad en land, natuur en industrie, landbouw en recreatie. In het gebied speelt een groot aantal opgaven, waar het project niet altijd invloed op heeft. In het project kijken we naar de leefkwaliteit voor inwoners, de ontwikkeling van duurzame energie, waterberging en klimaatadaptatie, natuurverbinding en -ontwikkeling, landschapsbescherming, grondbergingen van Cosun Beet Company, en recreatieve ontwikkelingen. 

De opdrachtgevers zijn de provincie Groningen, provincie Drenthe, gemeente Groningen, gemeente Noordenveld en gemeente Westerkwartier. Samen met bewoners en belanghebbenden brengen ze het Regionaal Raamwerk tot stand. De uitvoering wordt verricht door Landschapsarchitectenbureau BoschSlabbers en WesselinkVanZijst (strategisch omgevingsmanagement).

In de huidige situatie is er op sommige plekken sprake van verrommeling van het landschap. Voorbeelden hiervan zijn de plotselinge overgang tussen cultuurlandschap en industrieterreinen, overlastgevende vrachtroutes door woongebieden en een slechte ontsluiting van uitloopgebieden voor inwoners en recreanten. Zonder goede visie op het hele gebied dreigt deze verrommeling verder toe te nemen, met maatschappelijk waardeverlies als gevolg. Daardoor kan een gebied ontstaan met een lagere leefkwaliteit voor inwoners, vermindering van mobiliteit en economische ontwikkeling, en waar natuur-, energie- en wateropgaven niet of niet optimaal uitgevoerd kunnen worden. Met regie en samenwerking kan waardeverlies voorkomen worden en kan er meer maatschappelijke waarde gecreëerd worden.

 • Grondberging: hoe kunnen we meer ruimte voor de grondberging van de Cosun Beet Company creëren?
 • Zonne-energie Noordenveld: hoe kunnen we een invulling geven aan energiedoelstellingen (zon) en tegelijkertijd landschap/natuur beschermen of versterken?
 • Waterbergingsopgave & klimaatadaptatie: hoe kunnen we de vraagstukken rondom waterberging en klimaatadaptatie aanpakken en tegelijkertijd natuur en landschap beschermen/verbeteren?
 • Weidevogels/ganzen: hoe kunnen we ruimte maken voor nieuwe initiatieven en tegelijkertijd weidevogels/ganzen beschermen en behouden?
 • Ecologische/hydrologische verbindingszones: hoe kunnen ecologische en hydrologische verbindingszones zorgen voor hoogwaardige natuur- en waterkwaliteit?
 • Groene randen tussen stad/industrie en uitloopgebied, natuur, landbouw en recreatie: hoe kunnen we duidelijke (groene) randen creëren ter afbakening van stad/industrie van uitloopgebied, natuur en landbouw? 

Nadat we begin 2022 de zes vraagstukken hebben vastgesteld, volgden de eerste verkennende gesprekken met belanghebbenden. 

Planning

Het eindproduct van het project is een adviesrapport, opgesteld door BoschSlabbers en WesselinkVanZijst. In het rapport worden verschillende mogelijkheden gepresenteerd. Het eindproduct is dus niet één gebiedsvisie ter goedkeuring, maar een document dat de te maken keuzes inzichtelijk maakt. De verwachting is dat het adviesrapport in februari 2023 wordt gepresenteerd aan bestuurders van de vijf betrokken overheden. Kort daarna zal het adviesrapport openbaar gemaakt worden.

Om tot dit eindproduct te komen worden de volgende stappen ondernomen:

 • Mei 2022: organisatie van bijeenkomsten, waarbij maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden aan elkaar uitleggen welke plannen ze graag uitgevoerd zien worden in het gebied en wat de randvoorwaarden voor deze plannen zijn. De deelnemende partijen bestaan uit de vijf betrokken overheden, Cosun Beet Company, PowerField, Staatsbosbeheer, Stichting De Onlanden, NMF Drenthe, NMF Groningen, Vereniging Parkbelangen Leekstermeer en het waterschap Noorderzijlvest.
 • Juni 2022: organisatie van bijeenkomsten, waarbij de hierboven genoemde partijen de verschillende oplossingen verkennen.
 • Juli, augustus en september 2022: raadpleging onder inwoners en grondeigenaren in het gebied. Ze kunnen hun inbreng geven tijdens twee inloopmomenten op locatie en door een online reactieformulier in te vullen. Het doel van deze raadpleging is om belanghebbenden:
  • bekend te maken met het proces en de vraagstukken waarvoor een oplossing wordt gezocht;
  • informatie en ideeën te laten aandragen voor oplossingen.
 • September en oktober 2022: raadpleging onder ambtenaren en eerder betrokken partijen, waarbij de inhoudelijke inbreng van de eerdere sessies wordt verwerkt in eerste modellen.
 • November 2022: raadpleging onder inwoners en grondeigenaren in het gebied. Ze kunnen hun reactie geven tijdens een inloopmoment op locatie en door een mail te sturen. Het doel van deze raadpleging is om belanghebbenden de modellen voor te leggen en hun reactie daarop te krijgen.
 • November 2022 tot en met februari 2023: raadpleging onder bestuurders en ambtenaren, waarbij de inbreng wordt verwerkt in een concept- en eindrapport voor de vijf overheden die opdrachtgever zijn voor het Regionaal Raamwerk.
 • Februari 2023: oplevering adviesrapport met meerdere modellen aan de vijf opdrachtgevers, openbare publicatie van het adviesrapport op de website van de provincie Groningen.

Meedenken en meedoen

U kunt reageren tot en met 30 november 2022. Dit kan per mail naar Janet Oldeman (j.oldeman@provinciegroningen.nl) en tijdens het inloopmoment op woensdag 30 november 16.30-20.30 uur in de Gaveborg, Boomgaard 1 in Oostwold. U bent van harte welkom te komen op een moment dat u schikt.

De modellen kunt u alvast bekijken op de kaart (JPG JPG-bestand, 3 MB). Deze kaart is de concept-uitwerking van het Regionaal Raamwerk Matsloot Westpoort. De kaart laat zien hoe het gebied Matsloot Westpoort in de toekomst landschappelijke kan worden ingevuld. Onder de hoofdkaart staan een aantal opties voor zonne-energie en grondberging. Tijdens het inloopmoment op 30 november zijn omwonenden uitgenodigd om de voorstellen te bekijken en vragen te stellen. 

Hebt u vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen per mail, via: j.oldeman@provinciegroningen.nl.

Betrokken partijen