Vangnetregeling Oostpolder vastgesteld

Met de Vangnetregeling Oostpolder waarborgt de provincie de verkoopbaarheid van woningen die liggen rond de gebiedsontwikkeling Oostpolder. Een dergelijke vangnetregeling moet bijdragen aan rust en (financiële) zekerheid voor bewoners.

 

Op 19 maart hebben het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland de Vangnetregeling Oostpolder vastgesteld. De regeling is vanaf 27 maart te vinden op het Provinciaal blad en op Het Digitale Diggelschip

Gebiedsontwikkeling Oostpolder invloed op directe woonomgeving

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland zijn voornemens de Eemshaven uit te breiden door een bedrijventerrein te ontwikkelen in de Oostpolder. Met de ontwikkeling van de Oostpolder zorgen provincie en gemeente voor werkgelegenheid en versterking van de regionale economie.  De beoogde invulling van het bedrijventerrein is een mix van bedrijven uit nieuwe innovatieve sectoren als onder andere waterstof, batterijproductie en innovatieve maakbedrijven. De gebiedsontwikkeling in de Oostpolder heeft invloed op de directe woonomgeving.

Voor wie is de regeling?

De Vangnetregeling Oostpolder is ontwikkeld voor bewoners rondom de Oostpolder. Het gebied waarop de Vangnetregeling Oostpolder van toepassing is ligt op 1.500 meter van de buitenste rand van de gebiedsontwikkeling Oostpolder. Ook binnen 2000 meter geldt dat bewoners mee mogen doen, wanneer er direct zicht is op het plangebied vanuit de woonkamer of keuken van de woning. 

Hoe werkt de regeling?

Als een particuliere woning een half jaar te koop is aangeboden op de particuliere markt en deze niet verkocht wordt, dan kan de bewoner zich aanmelden voor de Vangnetregeling. De provincie koopt (en verkoopt daarna) woningen die bewoners niet tijdig aan de particuliere markt kwijt kunnen. De koopprijs bedraagt 97% van de taxatiewaarde tot een bedrag van 500.000 euro. Het vangnet biedt daarmee een bodem in de markt. Op die manier kunnen bewoners hun woning altijd verkopen, maar wordt de markt zo min mogelijk verstoord. Uiteraard zijn er diverse spelregels van toepassing, deze kunt u lezen in Vangnetregeling Oostpolder op de website www.hetdigitalediggelschip.nl

Naast de vangnetregeling zijn er zijn andere wettelijke regels voor schadecompensatie en vergoeding, zoals planschade, in het geval van een gebiedsontwikkeling. Het vangnet werkt boven op deze wettelijke regels. Het is daarmee een bovenwettelijk instrument, dat rust biedt en vertrouwen en zekerheid geeft dat de woning altijd verkocht kan worden. 

Integrale ontwikkeling

De gebiedsontwikkeling Oostpolder is het instrument voor gemeente en provincie om tot integrale ontwikkeling te komen van het bedrijventerrein (in plaats van gefragmenteerde kavelontwikkeling). Zo kunnen hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de inrichting van het terrein.

De doelstelling is 400 ha uitgeefbaar gebied voor bedrijven en 40 ha voor infrastructuur en 160 ha voor een groen/blauwe structuur waaronder de bufferzone tussen de bewoning aan de zuidkant en het bedrijventerrein.