Uitstel besluitvorming gebiedsontwikkeling Oostpolder

De besluitvorming rond gebiedsontwikkeling Oostpolder is uitgesteld naar het einde van dit jaar. Provinciale Staten van Groningen en de gemeenteraad van Het Hogeland zouden voor eind juni het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor besluitvorming voorgelegd krijgen. Maar na het voorlopig advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) blijkt het milieueffectrapport Oostpolder op een aantal onderwerpen aanvullingen nodig te hebben. Dit vraagt extra doorlooptijd.

Op 24 april heeft de Commissie m.e.r. het milieueffectrapport Oostpolder van een voorlopig advies voorzien. De commissie m.e.r. adviseert nog enige aanvullingen op de effecten op natuur en (ecologische) waterkwaliteit, in relatie tot Natura-2000 gebieden en de doelen van de Kaderrichtlijn Water. En effecten op gezondheid, in relatie tot geluidbelasting, emissies naar lucht en veiligheidsrisico’s als gevolg van de combinatie aardbevingen, windturbines en installaties met gevaarlijke stoffen.

De commissie benadrukt dat het aanvullen van deze informatie essentieel is om de impact op de leefomgeving volledig te kunnen beoordelen. Ook wijst de commissie met name op het belang van een samenhangende aanpak, vooral op het gebied van geluid, in zowel de inhoud als het besluitvormingsproces van de plannen voor het gebied.

Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid en samenhang wil de provincie het voorlopig advies van de Commissie m.e.r. opvolgen. De benodigde aanvullingen vragen echter extra doorlooptijd, alsook de samenhang tussen de verschillende vaststellingsprocedures. Bovendien zal opvolgend daaraan het definitieve advies van de Commissie op de aanvullingen nog doorlooptijd vragen. Dat maakt dat de geplande besluitvorming op het PIP voor eind juni 2024 niet meer haalbaar is en deze nu wordt beoogd voor het einde van dit jaar.