Rietproef Lauwersmeer geëvalueerd

Rietproef Lauwersmeer geëvalueerd

De proef met een natuurlijker waterpeil heeft geen aantoonbare effecten gehad op de grondwaterstanden, zoutgehaltes en zoetwaterlenzen in het Lauwersmeergebied. Dat is de uitkomst van de evaluatie ( PDF-bestand, 1 MB) van de proef die in het voorjaar van 2021 gehouden is. Om te bepalen of de proef een positief effect heeft gehad op de groei van het waterriet, is nog niet duidelijk. Om daar achter te komen wordt langer gemonitord. Voldoende, gezond waterriet is noodzakelijk voor het functioneren van de natuur in het Lauwersmeergebied. 

Met het huidige waterpeil waar jaarrond naar gestreefd wordt, verdwijnt het waterriet. En dat heeft nadelige gevolgen voor het hele ecosysteem van het Lauwersmeergebied. Met het verdwijnen van het waterriet kalven de oevers van het Lauwersmeer af, verdwijnt broedgebied voor zeldzame vogels, paaigebied voor vissen en amfibieën en verslechtert de kwaliteit van het water. 

Waterpeil

Uit studies en projecten elders in het land is gebleken dat een natuurlijker waterpeil, met een hogere waterstand in het winterhalfjaar en een lage waterstand in de zomer, de ideale situatie is voor de ontwikkeling van de natuur. Ook de ontwikkeling van waterriet zou hierdoor gestimuleerd worden. Met de Rietproef is onderzocht of er in het Lauwersmeer mogelijkheden zijn voor een meer natuurlijke waterstand.

Proef

Om te onderzoeken wat de effecten zijn van een natuurlijker waterstand op de ecologie en op het omliggende (landbouw)gebied, is een proef gedaan van februari tot half maart in 2021. In die periode werd gestreefd naar een waterpeil in het meer op 0,53 cm NAP in plaats van de reguliere 0,93 NAP. 

Nieuw beheerplan

De proef maakte onderdeel uit van het beheerplan 2016-2022 voor het Lauwersmeergebied, een verplichting die voortkomt uit de Natura 2000-status van het gebied. Eind dit jaar is de conceptversie van het nieuwe beheerplan gereed, deze wordt in samenspraak met de regio opgesteld.