Resultaat jaarrekening 2023 geeft geen rooskleurig beeld

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 22 mei de jaarstukken over 2023 gepresenteerd.

Resultaat jaarrekening 2023 geeft geen rooskleurig beeld

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 22 mei de jaarstukken over 2023 gepresenteerd.

In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het in 2023 gevoerde beleid en de uitgaven. Er is het afgelopen jaar veel bereikt en er zijn mooie resultaten neergezet. Rekening houdend met toekomstige noodzakelijke uitgaven komen we uit op een rekening resultaat van nagenoeg nul aangezien het netto resultaat € 200.000 negatief is. Ten opzichte van een begroting van € 660 miljoen is dit een verwaarloosbare afwijking. De accountant heeft de jaarstukken van een goedkeurende verklaring voorzien en geeft aan tevreden te zijn met het controleproces.  

Scherp aan de wind varen

Het bruto resultaat bedraagt € 36,5 miljoen, maar onder aan de streep heeft de provincie dus een klein tekort over 2023 gerealiseerd van € 200.000. Dit heeft vooral te maken met het bestemmen van het bruto resultaat. Enerzijds heeft dit te maken met het uitvoeren van activiteiten van bestaand beleid die hun afronding krijgen in 2024. Anderzijds met het reserveren van verkregen afkoopsommen van het Rijk voor overdracht van bruggen en sluizen voor noodzakelijk toekomstig onderhoud.   


Het negatieve resultaat van € 200.000 na bestemming laat zien dat de begroting van de provincie onder druk staat. Daarom is het nodig dat we in de toekomst financiële keuzes moeten maken. Met andere woorden 'scherp aan de wind varen'. Hierbij speelt ook mee dat nog niet bekend is hoeveel middelen de provincie in de toekomst uit het Provinciefonds ontvangt. Provinciale Staten moeten nog besluiten over de bestemming van het bruto resultaat. Dit doen ze op 10 juli tijdens de Statenvergadering. 

De Groninger voorop

In het hoofdlijnenakkoord 'Veur Mekoar' hebben Gedeputeerde Staten ambities vastgelegd voor de komende periode, waarbij de Groninger voorop staat. Tegen deze achtergrond is de balans opgemaakt en doet het college in de jaarstukken verslag van de plannen die zijn uitgevoerd en de kosten. De jaarstukken zijn voor het eerst ook digitaal te bekijken via de financiën-pagina

Resultaten

De belangrijkste resultaten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar zijn:

  • Ruimte: samen met gemeenten en waterschappen hebben we het ruimtelijk voorstel Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) 'Dit is Groningen, waardevol Groningen' afgerond. Het is het antwoord van de provincie op het verzoek van het Rijk om ruimte te vinden voor 22 nationale programma's. 
  • Water: er zijn verdere stappen gezet om te kunnen voldoen aan de drinkwatervraag op lange termijn.
  • Gaswinning: het Groningenveld kwam in een nieuwe fase en werd ingezet voor minimumflow; de zogenaamde waakvlam om extreme omstandigheden op te vangen. De staatssecretaris gaf aan het Groningenveld per 1 oktober 2024 te sluiten in zijn vaststellingsbesluit wat is vastgelegd in de Wet beëindiging gaswinning Groningenveld. 
  • Energie: het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat moet er voor gaan zorgen dat onze industrie en andere economische sectoren ook in de toekomst voldoende (duurzame) energie kunnen gebruiken. Deze duurzame energie wordt ook in waterstof omgezet voor bedrijven in industriële processen.
  • Landbouw: in de Landbouw-update Groningen (pdf) hebben we een toekomstbeeld gegeven van de landbouw in Groningen in 2030. Deze is gebruikt bij het opstellen van de startnotitie en stand-van-zaken-document Transitie Landelijk Gebied.   
  • Mobiliteit: voor de eerste fase van de Nedersaksenlijn, de spoorlijn Veendam-Stadskanaal heeft het Rijk in april 2023 middelen beschikbaar gesteld. Voor de Wunderline is de mogelijkheid van een directe trein Groningen-Bremen, zonder overstap in Leer, onderzocht. In het project Groningen Spoorzone is door ProRail en de aannemers flink doorgewerkt om ervoor te zorgen dat het station medio 2026 gereed is.
  • Infrastructuur: de werkzaamheden aan de Ring Zuid lopen volgens planning, alles staat in de steigers om dit project in 2024 af te ronden.
  • Verduurzaming industrie: we hebben verschillende concrete groene en circulaire investerings- en innovatieprojecten financieel ondersteund. Onder meer vanuit het Just Transition Fund (JTF). 
  • Cultuur: de lichte tussenevaluatie van het beleidskader 'Wij zijn cultuur! 2021-2028', is opgeleverd waarin is gedeeld wat er tot op heden is bereikt en welke kansen en verbeterpunten er nog zijn. 
  • Leefbaarheid: op 16 februari 2023 ondertekenden de drie woningmarktregio's samen met ons en de minister de regionale woondeals. Hierin zijn afspraken gemaakt over zowel aantallen, betaalbaarheid als kwaliteit.