Perspectiefnota 2025 vraagt om goede balans tussen ambities en beschikbare middelen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 11 juni de Perspectiefnota 2025 gepresenteerd en aangeboden aan Provinciale Staten.

Perspectiefnota 2025 vraagt om goede balans tussen ambities en beschikbare middelen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 11 juni de Perspectiefnota 2025 gepresenteerd en aangeboden aan Provinciale Staten.

De komende vier jaar gaat de provincie werken aan een goede balans tussen ambities en beschikbare financiële middelen. Met het hoofdlijnenakkoord 'VEUR MEKOAR' als uitgangspunt heeft het college de afgelopen tijd beleid in gang gezet en teruggekeken. Het concludeert dat er onvoldoende financiële ruimte is om alle ambities uit het akkoord neer te zetten en heeft daarom keuzes moeten maken. De perspectiefnota schetst op hoofdlijnen de ambities voor de komende vier jaar, inclusief een financiële uitwerking.

Pas op de plaats

Het financieel perspectief 2024-2028 van afgerond € 93 miljoen klinkt positief. Maar afgezet tegen de ambities en financiële tegenvallers is het gevolg dat niet alles meer kan. Met andere woorden betekent dit 'pas op de plaats' en uitgaven aanpassen aan inkomsten. Het college moet scherpe keuzes maken. Hierbij staat het belang van de Groninger voorop.

Optimisme voor de toekomst

Naast het kritisch kijken waar de provincie over gaat, kijkt het college ook actief naar andere mogelijkheden om ambities waar te maken. Het college is daarom niet negatief over de toekomst. In het najaar wordt bij de Begroting 2025 fundamenteel gekeken naar provinciale taken en waar de provincie wel en niet van is. Middelen die hierbij worden vrijgespeeld kunnen dan ingezet worden om meer ambities te realiseren. Het college verwacht dat de provincie in de toekomst meer middelen vanuit het Provinciefonds krijgt. Een definitief besluit hierover van het Rijk laat nog op zich wachten. Provinciale Staten moeten nog besluiten over de Perspectiefnota 2025. Dit doen ze op 10 juli tijdens de Statenvergadering.

Waar zet het college op in?

Een greep uit de ambities verwoord in het hoofdlijnenakkoord waar het college in de Perspectiefnota 2025 op inzet: 

  • Cultuur: behouden wat we hebben om verschraling in de culturele sector te voorkomen. Fair pay is belangrijk, iedereen die cultuur maakt moet een eerlijke beloning kunnen verdienen.  
  • Economische visie: investeren in kansrijke sectoren, chemisch cluster en de arbeidsmarkt. Het ondersteunen van de digitale sector en het vergroten van de aantrekkelijkheid voor bedrijven, instellingen en werknemers.  
  • Natuur: natuurherstel en stikstofreductie door het uitbreiden van Natuurnetwerk Nederland en door het planten van meer groen (programma Bos en Hout).   
  • Landbouw: duurzame landbouw waarbij vernieuwing en innovatie speerpunten zijn van het landbouwprogramma.
  • Energie: energie is een belangrijk onderdeel van de samenleving. Voor gebouwde omgeving, landbouw, industrie en mobiliteit. We verkennen de mogelijkheid van een provinciaal energie- en warmtebedrijf.  
  • Erfgoed: meer aandacht en inzet voor het erfgoed buiten het aardbevingsgebied. Meer focus op ruimtelijke kwaliteit en landschap en de verbinding van de opgave erfgoed met andere opgaven in onze provincie.

De Perspectiefnota 2025 en de Voorjaarsmonitor 2024 zijn te bekijken via de financiën-pagina.