Ontwerp Voorkeursbeslissing en Plan-MER Verkenning Kustontwikkeling Eemszijlen ter inzage

De Ontwerp Voorkeursbeslissing en het Plan-MER voor de verkenning van de Kustontwikkeling Eemszijlen liggen van 10 april tot en met 22 mei 2024 ter inzage. Iedereen kan hierop reageren door een zienswijze in te dienen bij Gedeputeerde Staten. De Ontwerp Voorkeursbeslissing werd op 13 februari vastgesteld door Gedeputeerde Staten met instemming van het Dagelijks Bestuur van waterschap Hunze en Aa's en de overige betrokken organisaties.

Bijzonder leefgebied 

Het project Kustontwikkeling Eemszijlen gaat over een brede, natuurlijke en leefbare kustzone aan het Eems-Dollard-estuarium tussen Delfzijl en Termunterzijl. (Een estuarium is een overgang tussen zoet en zout water.) Het is het enige gebied binnen de Waddenzee met natuurlijke zoet-zoutovergangen door de schakel met de rivier de Eems. Hierdoor is de Eems-Dollard een leefgebied voor bijzondere planten en dieren die elders niet of nauwelijks voorkomen. In het gebied spelen diverse opgaven voor de natuur in het gebied. Tegelijkertijd willen we het gebied aantrekkelijker maken om er te wonen, werken en verblijven. In het kustgebied willen we natuur, recreatie/toerisme, economie, waterafvoer en waterveiligheid zoveel mogelijk combineren.  

Meegroeien met de zeespiegel 

We willen beginnen door de Groote Polder te ontwikkelen tot een natuurgebied. Dit natuurgebied moet passen bij de natuur van het kustgebied. We willen de polder langzaam laten meegroeien met de zeespiegelstijging. Zo ontstaan er nieuwe kansen voor natuur en recreatie. Eerst hogen we de laagste delen op. Daarna plaatsen we tegelijktijdig met de versterking van de zeedijk een duiker, zodat de polder kan meegroeien met de zee door natuurlijke afzetting van slib. Door de natuurlijke slibafzetting wordt de polder geleidelijk hoger en daarmee verbeteren we ook de veiligheid van de kust voor de lange termijn. Nergens in Nederland is het verschil tussen het peil voor en achter de dijk zo groot als hier. Dat geeft op termijn problemen.  

Scheiding tussen dorpen en bedrijven

Daarnaast kijken we of we de natuur van de Groote Polder kunnen uitbreiden. Zo kunnen we een scheiding aanbrengen tussen het bedrijventerrein Oosterhorn en de dorpen. Hierdoor kijken inwoners van de dorpen niet meer rechtstreeks uit op bedrijven en wordt het landelijk gebied op een natuurlijke manier afgeschermd van het bedrijventerrein.  

Ter inzage  

Van 10 april tot en met 22 mei 2024 liggen de volgende stukken voor iedereen ter inzage

  • Ontwerp Voorkeursbeslissing Kustontwikkeling Eemszijlen 
  • Plan-MER (milieueffectrapport) en bijlagen

De stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in: 

  • het gemeentehuis van de gemeente Eemsdelta, locatie Delfzijl, Johan van Den Kornputplein 10; 
  • het provinciehuis te Groningen. Hiervoor kunt u zich melden bij de balie van de ingang aan de Sint Jansstraat 4 te Groningen; 
  • het kantoor van waterschap Hunze en Aa's in Veendam, Aquapark 5 te Veendam. 

Indienen zienswijzen  

Iedereen kan van 10 april tot en met 22 mei 2024 zienswijzen over de Ontwerp Voorkeursbeslissing en het Plan-MER indienen bij Gedeputeerde Staten. U kunt uw schriftelijke zienswijze mailen naar info@provinciegroningen.nl of sturen naar Gedeputeerde Staten van Groningen, t.a.v. team Programma- en Projectondersteuning, Postbus 610, 9700 AP Groningen onder vermelding van 'zienswijze ontwerp voorkeursbeslissing kustontwikkeling Eemszijlen'. U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Wij verzoeken u hiervoor van tevoren tijdens kantooruren telefonisch een afspraak te maken met Evelien Meinders. 

Zienswijzen met betrekking tot het MER kunnen alleen gaan over de inhoud van het milieueffectrapport of over onjuistheden in het rapport. De Commissie voor de milieueffectrapportage toetst het MER op juistheid en volledigheid.  

Meer informatie 

Met vragen kunt u terecht bij Evelien Meinders, omgevingsmanager Groote Polder/Eemszijlen. 

Zij is op werkdagen te bereiken op: 06 52761748 of per mail via grootepolder@provinciegroningen.nl