Extra beoordeling op mogelijke effecten toekomstig Windpark Eemshaven West

Extra beoordeling op mogelijke effecten toekomstig Windpark Eemshaven West

Vandaag publiceerde de Commissie m.e.r. het definitieve advies over het Milieueffectrapport (MER) voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de vergunningen voor Windpark Eemshaven West. De Commissie heeft waardering voor het opgeleverde MER en de uitgevoerde onderzoeken. Op basis van de onderzoeken en rapporten is de Commissie echter niet overtuigd dat aantasting van de Waddenzee uitgesloten is. Het advies van de Commissie m.e.r. trekt niet de feiten (in rapporten en onderzoeken) in twijfel, maar komt op basis van die feiten tot een andere conclusie. Wij willen als provincie het goede doen; voor de energietransitie maar ook voor de vogels in de Waddenzee. Daarom vragen wij 2 onafhankelijke deskundigen om onze onderzoeken en onderbouwde analyse te controleren en juridisch te toetsen.  

Zorg voor de Waddenzee 

Als provincie hebben wij natuurlijk grote zorg voor de Waddenzee en het Waddengebied. Daarom hebben we alle onderzoeken in het MER zorgvuldig en door een deskundig bureau, met ook nog een kleine begeleidingsgroep van deskundigen, laten uitvoeren. Onze onderbouwde analyse is dat de effecten op vogelsoorten (grauwe gans, rotgans, bergeend, wilde eend, pijlstaart, scholekster, bonte strandloper, kanoet, wulp en groenpootruiter) dusdanig gering zijn dat er geen aantasting is van de instandhoudingsdoelstellingen van de Waddenzee. 

Andere conclusie 

De feiten uit het MER (rapporten en onderzoeken) staan niet ter discussie; we zijn het eens dat de windturbines vogels verstoren en ook over de aantallen verstoorde vogels is geen discussie. De Commissie maakt op basis van deze gegevens een andere juridische weging en komt tot de conclu-sie dat er onzekerheid bestaat over de vraag of deze regio in het Waddengebied een extra verstoringsbron kan opvangen. 

Extra beoordeling 

Als provincie willen we een goede afweging maken. Voor de energietransitie maar ook voor de Waddenzee. Daarom vragen we 2 onafhankelijke deskundigen om een extra beoordeling van onze onderzoeken en een toets op de onderbouwde analyse.  

Zie ook de informatiepagina over Windpark Eemshaven-West voor meer informatie en eerdere nieuwsberichten.