Samenwerkende partijen

De ontwikkeling van de Oostpolder tot bedrijventerrein is een ingrijpend proces dat een aantal jaren gaat duren. Samenwerking met de inwoners van de dorpen rondom de Oostpolder is voor de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland essentieel. Bij de uitwerking van de ruimtelijke plannen en bijbehorende regelingen zijn omwonenden daarop op verschillende manieren gevraagd hun inbreng te geven.

Gesprekstafels

De ontwikkeling van de Oostpolder tot bedrijventerrein is een ingrijpend proces dat een aantal jaren gaat duren. Openheid en zorgvuldigheid zijn voor ons hierbij van groot belang. Op verschillende manieren. Er zijn gesprekstafels over hoe het bedrijventerrein er uit kan gaan zien en hoe de groen-blauwe bufferzone tussen de Oostpolder en de kernen wordt ingericht. Een derde gesprekstafel werkt de compensatie- en garantieregeling uit.

Het belang van Oostpolder

  • Deze uitbreiding zorgt voor werkgelegenheid. Bedrijven waar we ons op richten zijn bedrijven uit de sectoren waterstof, batterijen, datacenters, windenergie, automotive en nieuwe, innovatieve sectoren.
  • Dit brengt werkgelegenheid, voor hoog en lager geschoolde mensen.
  • Ook levert het tijdelijke werkgelegenheid op, bijvoorbeeld tijdens de bouw van de bedrijfspanden. En ook afgeleide werkgelegenheid, in toeleverende bedrijven en diensten.
  • Werkgelegenheid zorgt voor behoud en versterking van de leefbaarheid in de dorpen. We verwachten een toename van het aantal inwoners en dat komt ten goede aan de leefbaarheid van dorpen. Want meer inwoners, is behoud van scholen, winkels, kerken en horeca. Ook zal de vraag naar woningen toenemen.
  • De Oostpolder biedt ook kansen om het duurzame stopcontact van Nederland te worden. We willen de gaswinning afbouwen en de productie van schone energie voortzetten. Groningen is van oudsher dé energieprovincie van Nederland en dat willen en moeten we blijven. Want Nederland is klaar voor schone en duurzame energie.

Voorwaarden voor de ontwikkeling

  1. Zo veel mogelijk behoud van de woonfunctie in de omliggende dorpen. Nieuwe bedrijven zijn mogelijk binnen vastgestelde en wettelijk toegestane milieunormen. Dit gaat om normen voor geluid maar ook voor externe veiligheid en luchtkwaliteit (geur en stof).
  2. Er moeten goede overgangszones worden ingericht. Dat zijn buffers tussen het bedrijventerrein en de huizen. In deze zones is ruimte voor water en groen, vooral ook voor activiteiten, die u als inwoners daar graag zou willen zien.
  3. Het bedrijventerrein is ‘windinclusief’. Dat betekent dat het nieuwe windpark een gegeven is bij de inpassing van bedrijven.
  4. We werken de plannen uit in een ‘open planproces’. We werken daarom in goed overleg met alle belanghebbenden.