Versterkingsaanpak

Het kabinet heeft op 29 maart 2018 besloten om de gaswinning van het Groningenveld zo snel als mogelijk af te bouwen en in ieder geval per 2030 volledig te beëindigen. Kort daarna heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) besloten om de effecten van het versneld afbouwen van de gaswinning in kaart te brengen.

Onderzoek

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) hebben hierover in de zomer adviezen uitgebracht. De Mijnraad heeft op 1 juli 2018 een integraal advies gegeven aan de minister. Volgens de Mijnraad heeft het besluit van het kabinet om de gaswinning zo snel mogelijk af te bouwen een positief effect op de veiligheid. Kernpunt in de adviezen is dat er onderscheid wordt gemaakt in verschillende groepen gebouwen met al dan niet een verwacht verhoogd risico.

Afspraken

Op 20 september 2018 hebben het Rijk, provincie en de gemeenten in het aardbevingsgebied afspraken gemaakt over de versterkingsaanpak in Groningen, met als doel het tempo te verhogen. Hierover zijn alle inwoners van wie de woning of het bedrijfspand in de versterkingsaanpak valt op hoofdlijnen geïnformeerd. De gemaakte afspraken bestaan uit vier hoofdonderdelen:

  1. Besturing en verantwoordelijkheden
  2. Veiligheid, normering en systematiek
  3. Uitvoering
  4. Randvoorwaarden en financiering

Vervolg

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt op dit moment aan een uitvoeringsplan op dorps- en wijkniveau, in afstemming met de gemeentelijke stuurgroepen. Dit plan wordt in het najaar van 2018 opgeleverd.