Versterkingsaanpak

De Nationaal Coƶrdinator Groningen (NCG) is de uitvoeringsorganisatie die verantwoordelijk is voor het aardbevingsbestendig maken van de huizen, gebouwen en infrastructuur (zoals wegen en dijken) in het aardbevingsgebied in de provincie. De NCG is een samenwerkingsverband van zes Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het Rijk. 
Op 20 september 2018 hebben Rijk, provincie en gemeenten uitgangspunten vastgesteld voor de versterkingsaanpak. De belangrijkste noemen we hieronder.

Governance en verantwoordelijkheden

De versterkingsaanpak wordt publiek georganiseerd. De bestuurders van de betrokken gemeenten, de provincie en het Rijk zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering, het uitvoeringsbeleid en de communicatie rond de versterking.
In het Besluit Versterken zijn de afspraken over de aansturing en verantwoordelijkheden van betrokken partijen nader uitgewerkt.

Veiligheid, normering en systematiek

Veiligheid, navolgbaarheid en uitlegbaarheid zijn de basisprincipes van de versterkingsopgave. Volgens de meest recente inzichten en afspraken moeten gebouwen in het aardbevingsgebied op de norm (10-5) worden gebracht. Dit betekent dat de operatie niet beƫindigd wordt voordat alle gebouwen aan deze norm voldoen. De volgorde van de versterking van gebouwen worden jaarlijks via het HRA-model bepaald. Op basis hiervan stellen gemeenten jaarlijks een lokaal plan van aanpak op.

Uitvoering

De NCG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de versterking en de prioritering. Andere maatschappelijke initiatieven met betrekking tot o.a. verduurzaming, levensloopbestendigheid en dorps- en stadsvernieuwing worden zoveel mogelijk afgestemd op en gecombineerd met de versterkingsopgave. De lokale versterkingsplannen van de gemeenten leiden zo veel mogelijk tot een gebiedsgerichte versterking waarbij ook mogelijke initiatieven vanuit het Nationaal Programma Groningen worden vervlochten met de versterkingsopgave.

Randvoorwaarden en financiering

Alle kosten die worden gemaakt vanuit veiligheidsperspectief of op basis van bestuurlijke afspraken, worden vergoed door het Rijk.  Daarbij is het budget niet leidend, maar wordt alles vergoed wat vanuit het opzicht van veiligheid nodig is.

Versnellen versterkingsopgave

In juni 2019 is er afgesproken om een versnellingsteam, bestaande uit vertegenwoordigers van het Rijk, de provincie, gemeenten en de NCG, in te richten. Dit team zal zich in de tweede helft van 2019 bezighouden met de uitwerking van voorstellen om de versterking te versnellen. Het team werkt bijvoorbeeld een 'aannemersvariant' uit, waarbij de inwoner van de te versterken woning zelf de regie krijgt over de opname, beoordeling en versterking van de woning en daarbij een zelfgekozen aannemer in kan zetten. Daarnaast wordt gewerkt aan het samenvoegen van diverse instanties op versterkingsgebied, waardoor er een eenduidige sturing op de versterkingsoperatie komt door het NCG en worden een aantal maatregelen ter ondersteuning van inwoners van het gebied nader uitgewerkt.