Gaswinning

Het Groningengasveld is het grootste veld in onze provincie en Europa. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bepaalt hoe hoog de winning van gas uit het Groningenveld en de kleine gasvelden mag zijn.

Hoe komt het instemmingsbesluit tot stand?

Voordat de minister over de hoogte van de winning besluit vraagt hij advies aan verschillende deskundigen. Ook overheden die onder de werking van het gasveld vallen, zoals de provincie Groningen, kunnen de minister hierover adviseren. Op basis van de ingewonnen adviezen maakt de minister een ontwerp-instemmingsbesluit. Op dit besluit mag iedereen die bij het gasveld betrokken is reageren (een zienswijze indienen). Tenslotte beoordeelt de minister deze zienswijzen en stelt hij een definitief instemmingsbesluit vast.

In het instemmingsbesluit bepaalt de minister de hoogte van de winning en de voorwaarden waaronder gewonnen mag worden. Tegen dit definitieve besluit kan nog beroep bij de Raad van State worden aangetekend. Voor het gasjaar 2018-2019 hebben de Groninger overheden (provincie, Groninger gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio) een advies en een zienswijze ingediend.

Mijnbouwwet en gaswet

Op 29 maart 2018 heeft het kabinet besloten om de winning uit het Groningenveld zo snel mogelijk terug te brengen naar nul. Om dit uit te kunnen voeren heeft de minister de Mijnbouwwet en Gaswet aangepast. Als Groninger overheden hebben wij hierop gereageerd met als doel om de belangen van de Groningers goed te regelen. De minister heeft onze input meegewogen en heeft een wetsvoorstel aan de Tweede en Eerste Kamer voorgelegd. De Mijnbouwwet en Gaswet zijn behandeld in beide kamers en inmiddels van kracht.