Betrokken partijen

Er zijn veel overheden, instellingen, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties betrokken bij het gaswinningsdossier. Hieronder een overzicht. 

Schadeafhandeling en versterking

De Commissie Bijzondere Situaties is onafhankelijk en zorgt voor de uitvoering van de regeling Vangnet Bijzondere Situaties, veroorzaakt door de aardbevingen.

De Nationaal Coördinator Groningen is een samenwerkingsverband van gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het Rijk. De NCG werkt aan de versterking van woningen om de veiligheid en leefbaarheid in het aardbevingsgebied te verbeteren. Het Meerjarenplan is hierbij het uitgangspunt. 

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is een onafhankelijke organisatie voor het afhandelen van alle schade die veroorzaakt is door bodembeweging als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag in Norg.
 

De Onafhankelijke Raadsman is het meldpunt voor klachten over de afhandeling van een schadeclaim door de NAM.

Kennis en regionale ontwikkeling

De Technische commissie bodembeweging (Tcbb) is een onafhankelijke commissie die adviseert over het verband tussen opsporing, winning van delfstoffen en bodembeweging.

De Economic Board Groningen richt zich op de versterking van de economie in het aardbevingsgebied. Daarvoor is 97,5 miljoen euro voor een periode van 5 jaar beschikbaar gesteld door de NAM en de provincie Groningen.

EPI-kenniscentrum is een opleidingscentrum voor aardbevingsbestendig bouwen met de focus op kennisdeling. EPI-kenniscentrum richt zich op: Educatie, Praktijk en Innovatie.

In opdracht van de NCG onderzoekt de RUG in 2016 en 2017 de gezondheid, het gevoel van veiligheid en het toekomstperspectief van Groningers. Het onderzoek heet 'Gronings Perspectief' en gaat over de gevolgen van aardbevingen voor gezondheid en veiligheidsbeleving. Ook willen de onderzoekers weten hoe inwoners van alle 23 gemeenten hun toekomstperspectief zien.

Het KNMI exploiteert een meetnet voor aardbevingen in Nederland en adviseert over bodembewegingen.

De Mijnraad adviseert de Minster van Economische Zaken en Klimaat over de verlening van mijnbouwvergunningen voor opsporing, winning en opslag van delfstoffen.

Het SodM houdt door inspecties en onderzoek toezicht of de mijnondernemingen de regels over aardbevingen wel voldoende naleven.

Nationaal Programma Groningen is een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten. Samen met inwoners, organisaties, bedrijven en overheden bouwen zij gezamenlijk aan de toekomst van Groningen: aan brede welvaart voor alle Groningers en het imago van Groningen.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de Regeling Waardevermeerdering uit.

Belangenbehartiging

De Groninger Bodem Beweging komt op voor de belangen van Groningers die schade ondervinden door de gaswinning en is onderdeel van de maatschappelijke stuurgroep. De Nationaal Coördinator Groningen vraagt advies aan deze stuurgroep over te nemen beleidsbesluiten.

Het Groninger Gasberaad wil zorgen dat bij het opstellen en uitvoeren van alle maatregelen inwoners maximaal berokken zijn en het aardbevingsgebied zijn unieke karakter en identiteit behoudt. Het Groninger Gasberaad is onderdeel van de maatschappelijke stuurgroep. De Nationaal Coördinator Groningen vraagt advies aan deze stuurgroep over te nemen beleidsbesluiten.

Stut-en-Steun is er voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen van aardbevingen door de gaswinning.

De Vereniging Groninger Dorpen zet zich in voor de leefbaarheid op het platteland en komt op voor de belangen van dorpsbewoners.

Overheid/overige

  Op de website rijksoverheid.nl staat informatie over gaswinning in Groningen. 

De gaswinning in Groningen valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De NAM wint aardgas en aardolie. Het bedrijf herstelt aardbevingsschade van voor 1 januari 2015. Verder financiert de NAM schadeherstel en het preventieprogramma van de Nationaal Coördinator.

De Veiligheidsregio Groningen is een samenwerkingsverband van overheden, politie, hulpverleningsdiensten, ziekenhuizen en nutsbedrijven dat optreedt wanneer er zich een noodsituatie voordoet.

Diverse gemeenten hebben een speciale webpagina over aardbevingen.