Zorg en voorzieningen

Met deze subsidieregeling willen wij de voorzieningen en de zorg in onze provincie versterken, verbeteren en toekomstbestendig maken. Heeft u een goed idee voor het samenvoegen van meerdere functies en voorzieningen in 1 gebouw en maakt de functie 'zorg' daar onderdeel van uit, bijvoorbeeld een huisarts- of fysiotherapiepraktijk, buurt- of thuiszorg? Of hebt u plannen om de zorg te verbeteren en toekomstbestendig te maken? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van deze subsidieregeling.

Aanvraagperiode

In 2024 kunt u uw aanvraag doen voor 1 april en 1 oktober.

 

Beschikbaar budget

Voor de subsidieronde van 1 april 2024 is voor een haalbaarheidsonderzoek, advies en procesbegeleiding van een multifunctionele accommodatie met zorg € 50.000 beschikbaar. Voor de (ver)bouw van multifunctionele accommodaties met de functie 'zorg' is € 350.000 beschikbaar. Voor de uitvoering van een innovatief zorgproject is € 100.000 beschikbaar

Voor wie?

Voor stichtingen, verenigingen, coöperaties, gemeenten, zorginstellingen en samenwerkingsverbanden van inwoners.
 

Voorwaarden

 • Uw project draagt bij aan een efficiënte voorzieningen- en zorginfrastructuur en daarmee de leefbaarheid van het gebied.
 • Uw project speelt in op de opgaven die het gevolg zijn van de veranderende samenstelling van de bevolking en een veranderende zorgbehoefte (toekomstgericht) en speelt in op een efficiënte zorginfrastructuur van het gebied.
 • Bij de bouw of verbouw van een multifunctionele accommodatie richt uw project zich op de combinatie van meerdere functies en/of voorzieningen onder één dak en dient de functie 'zorg' onderdeel uit te maken van het project.
 • Voor de volledige voorwaarden van deze subsidie verwijzen wij u naar de officiële regeling.
   

Maximale vergoeding

 • Voor een haalbaarheidsonderzoek, advies en procesbegeleiding in de voorfase en fase na realisatie van een multifunctionele accommodatie met ook een zorgfunctie kunt u een bijdrage van 50% van de totale kosten van uw project aanvragen met een maximum van € 25.000.
 • Voor de bouw en verbouw van een multifunctionele accommodatie waarvan de functie 'zorg' onderdeel uitmaakt kunt u een bijdrage van 40% van de totale kosten van uw project aanvragen met een maximum van € 150.000.
 • Voor de uitvoering van een innovatief zorgproject kunt u een bijdrage van 50% van de totale kosten aanvragen met een maximum van € 75.000.
   

Waarvoor de subsidie niet bedoeld is

 • Voor vergoeding van exploitatie- en kapitaallasten.
 • Voor regulier onderhoud van een accommodatie
 • Voor een activiteit die behoort tot het reguliere takenpakket van organisaties.
 • Voor een project dat al in gang is gezet.
 • Bij 'Relevante documenten' hieronder vindt u uitgebreide voorwaarden.

Procedure

Om te weten of uw project of activiteit geschikt is voor deze subsidieregeling, vragen wij u om in een vroeg stadium uw project met een medewerker van de provincie Groningen te bespreken. Samen kijkt u of uw project/activiteit voor een subsidie mogelijk in aanmerking kan komen. Wij brengen u in contact met de juiste medewerker van het team Leefbaarheid.

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl

U kunt uw subsidie online aanvragen.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

 • Projectplan: een heldere omschrijving van het voorgenomen project of de voorgenomen activiteit(en) met het doel, het verwachte resultaat, de doelgroep en hoeveel mensen u denkt te bereiken.
 • Begroting: een overzicht van de kosten en de opbrengsten/het dekkingsplan.
 • Het bedrag dat u bij ons aanvraagt.

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten of alle benodigde documenten aanwezig zijn en wanneer u een besluit kunt verwachten.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als uw project of activiteit is afgerond, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. In de brief met ons subsidiebesluit staat welke stukken u moet meesturen.

Wanneer wij de 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag.

Als het project of de activiteit is verlopen zoals u hebt aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie via

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl