Projecten Gronings Provinciaal Beweegakkoord 2024

Bent u een partner van het Gronings Provinciaal Beweegakkoord en hebt u een project dat voortkomt uit dit akkoord en bijdraagt aan een actieve en gezonde leefstijl van Groningers? Als er minstens twee andere partners vanuit het Provinciaal Beweegakkoord meedoen en het project binnen twee of meer Groninger gemeenten wordt uitgevoerd, kunt u een aanvraag indienen voor deze subsidieregeling.

Aanvraagperiode

U kunt het hele jaar door een aanvraag doen.

Beschikbaar budget

Voor 2024 is een totaalbudget beschikbaar van € 200.000.

Voor wie?

Partners van het Gronings Provinciaal Beweegakkoord ( PDF-bestand, 2 MB).

Voorwaarden

 • het project komt voort uit de uitvoering van het Gronings Provinciaal Beweegakkoord ( PDF-bestand, 2 MB) 'samen werken naar een vitale provincie';
 • het project draagt bij aan de realisatie van een actieve en gezonde leefstijl van de inwoners van de provincie Groningen;
 • er is cofinanciering van minimaal drie partners van het Gronings Provinciaal Beweegakkoord;
 • het project wordt minimaal uitgevoerd binnen twee gemeenten en is daarmee gemeenteoverstijgend; 
 • in deze beleidsperiode kan voor hetzelfde project maximaal éénmaal een subsidie verleend worden.

Voor de volledige voorwaarden van deze subsidie verwijzen wij naar de officiële regeling.

Geen subsidie

 • materiaalkosten;
 • kosten van de hardware van een project dat zich richt op het realiseren van een beweegvriendelijke omgeving;
 • reis- en verblijfskosten.

Procedure

Om te weten of uw project of activiteit geschikt is voor deze subsidieregeling, vragen wij u om in een vroeg stadium uw project met een medewerker van de provincie Groningen te bespreken. Samen kijkt u of uw project/activiteit voor een subsidie mogelijk in aanmerking kan komen. Wij brengen u in contact met de juiste medewerker van het team Sport.

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl

U kunt uw subsidie online aanvragen.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

 • Projectplan: een heldere omschrijving van het voorgenomen project of de voorgenomen activiteit(en) met het doel, het verwachte resultaat, de doelgroep en hoeveel mensen u denkt te bereiken.
 • Begroting: een overzicht van de kosten en de opbrengsten/het dekkingsplan.
 • Het bedrag dat u bij ons aanvraagt.

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten of alle benodigde documenten aanwezig zijn en wanneer u een besluit kunt verwachten.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als uw project of activiteit is afgerond, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. In de brief met ons subsidiebesluit staat welke stukken u moet meesturen.

Wanneer wij de 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag.

Als het project of de activiteit is verlopen zoals u hebt aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie Groningen

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl