Flexpool versnelling voorfase woningbouw 2023-2024

Deze regeling is bedoeld voor het versnellen van de voorfase van de nieuwbouw en herstructurering in de provincie Groningen, en voor het opstellen van woonzorgvisies. Hiervoor zijn middelen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de provincie Groningen bij elkaar gevoegd.

Aanvraagperiode

De subsidieregeling is vastgesteld voor de periode tot en met 31 december 2024. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot en met 31 oktober 2024.

Beschikbaar budget

In totaal is er ruim € 1.630.000 beschikbaar voor de periode 2023-2024.

Voor wie?

Gemeenten en waterschappen kunnen subsidie aanvragen. De regeling is bedoeld om de nieuwbouw en herstructurering te versnellen. Deze plannen worden door gemeenten vastgesteld. 

Voorwaarden

Subsidie wordt verstrekt voor de inhuur van professionals die worden ingezet voor het uitwerken van nieuwbouw- en herstructureringsprojecten en het opstellen van bestemmingsplannen voor locaties in de provincie Groningen. 

 • De werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt aangevraagd hebben aantoonbaar als doel de voorfase van herstructurerings- en/of nieuwbouwprojecten te versnellen.
 • Het gaat bij het verstrekken van subsidie om een bijdrage in de kosten voor het betrekken van professionals bij onder meer: 
  • de vergunningverlening van een project;
  • het uitwerken van een project; 
  • het sluiten van anterieure overeenkomsten met marktpartijen; 
  • het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de bijbehorende procedure;
  • het uitvoeren van een watertoets;
  • het opstellen van woonzorgvisies.
 • De werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden binnen zes maanden na subsidieverlening gestart.
 • Subsidie wordt alleen verstrekt als voor de betreffende gemeente voor dezelfde activiteiten binnen hetzelfde project nog niet eerder op grond van deze regeling, subsidie is verstrekt.
 • Subsidies voor projecten in de regio Groningen-Assen of Oost-Groningen worden alleen verstrekt als het betreffende project deel uitmaakt van een door de regio vastgestelde regionale strategie. 
 • Subsidie wordt alleen verstrekt wanneer voor de aanvraag gebruik is gemaakt van het aanvraagformulier onderaan deze pagina, waarbij: 
  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd is opgenomen; 
  • een offerte van de kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd is bijgevoegd. 
 • Subsidie kan alleen worden verstrekt zolang er budget beschikbaar is.

De uitgebreide voorwaarden staan in de officiële regeling.

Maximale vergoeding

 • Gemeenten kunnen voor projecten in de regio Groningen-Assen per project 100% van de subsidiabele kosten aanvragen, tot een maximum van € 50.000.
 • Gemeenten kunnen voor projecten in de regio Oost-Groningen per project 100% van de subsidiabele kosten aanvragen, tot een maximum van € 50.000.
 • Voor projecten in de gemeente Eemsdelta kan per project 100% van de subsidiabele kosten worden aangevraagd, tot een maximum van ruim € 540.000.
 • Waterschappen kunnen per project 100% van de subsidiabele kosten aanvragen, tot een maximum van € 10.000.

Aanpak

Om te weten of uw project of activiteit geschikt is voor deze subsidie, bespreekt u het project met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kijkt u of uw project voor deze subsidie in aanmerking kunt komen. Wij brengen u in contact met de juiste medewerker van het team Leefbaarheid:

Telefoon: 050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot en met 31 oktober 2024. U kunt de subsidie online aanvragen. U kunt de subsidie online aanvragen.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

 • een beschrijving van de werkzaamheden;
 • offerte(s).

Aanvragen

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. Doorlopend bekijken wij of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie.

U ontvangt u van ons een brief als de aanvraag is goedgekeurd. Als u niet in aanmerking komt ontvangt u ook schriftelijk bericht.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift in te dienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als uw project is afgerond, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. In de brief met ons subsidiebesluit staat welke stukken u moet meesturen.

Wanneer wij de 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag.

Het kan zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als het project of de activiteit niet overeenkomt met het project of de activiteit waarvoor u een aanvraag heeft gedaan. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de provincie via:
 

Telefoon: 050 - 316 49 11
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl