Verbindingsfonds

Het Verbindingsfonds heeft als doel partijen uit verschillende werkvelden te stimuleren gezamenlijk vernieuwende activiteiten of oplossingen te bedenken, om mensen aan het werk te krijgen en te houden, en hen de mogelijkheid te geven zichzelf een leven lang te ontwikkelen. Het kan bijvoorbeeld gaan om sportorganisaties die ideeën hebben over hoe zij samen met bedrijven, jongeren aan werk kunnen helpen. Of organisaties die de inzetbaarheid van hun medewerkers willen vergroten door hen samen met een jongerenorganisatie een rol te geven bij de scholing van werkzoekenden. Het Verbindingsfonds komt tot stand met geld van het Nationaal Programma Groningen.

Aanvraagperiode

Een aanvraag indienen kan van 10 oktober 2022 tot en met 6 november 2022 (derde aanvraagronde) en van 13 februari 2023 tot en met 12 maart 2023 (vierde aanvraagronde).
 

Beschikbaar budget

Voor de vierde aanvraagperiode is € 693.000 beschikbaar. Deze gaat 13 februari 2023 van start.

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door twee of meer organisaties uit minimaal twee verschillende werkvelden. De organisaties zijn gevestigd in eenn van de gemeenten in de arbeidsmarktregio Groningen. Daarbij is minimaal één organisatie geen samenwerkingspartner binnen 'Werken aan Ontwikkeling'. 

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U dient een plan in samen met een organisatie op een ander werkterrein
 • U draagt zelf de helft van de kosten (in geld of in personeel)
 • Minimaal 25 personen profiteren hiervan (scholing of versterking van hun arbeidsmarktpositie)
 • U beschrijft wat u gaat doen en evalueert de uitkomsten

Zie voor de overige voorwaarden de officiële regeling.

Maximale vergoeding

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 
€ 100.000.

Procedure

U kunt de subsidie online aanvragen.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

 • Een projectplan 
 • Een begroting 
 • Een beschrijving van de manier waarop het project wordt geëvalueerd
 • Een ondertekende verklaring van alle deelnemende partijen met de aard en omvang van de cofinanciering
 • Een ingevulde de-minimisverklaring

Aanvraagformulier

Wanneer uw aanvraag compleet is krijgt u van ons binnen 2 weken een schriftelijke ontvangstbevestiging. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Wanneer wij positief over uw aanvraag beslissen ontvangt u van ons schriftelijk bericht en een voorschot van 50%.

Binnen 13 weken na afloop van het project, stuurt u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie'. Dit moet schriftelijk. Bij ons subsidiebesluit vermelden we welke stukken u mee moet sturen. Het kan gaan om:

 • een overzicht van de werkelijke inkomsten en uitgaven met een gespecificeerde toelichting;
 • kopieën van facturen en betalingsbewijzen;
 • een verslag van de activiteiten met kwalitatieve en kwantitatieve gegevens (bijvoorbeeld het verloop van de activiteit en het aantal bezoekers of deelnemers).

Als we de gegevens ontvangen hebben nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag zo snel mogelijk naar u over. In de afrekening verrekenen we het voorschot.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet Bibob biedt ons de mogelijkheid een integriteitsonderzoek  te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met: