Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021

Vergroening en verduurzaming is noodzakelijk voor de toekomst van onze industrie. De provincie ondersteunt daarom bestaande en nieuwe industriële bedrijven die willen investeren in groene (biobased) grondstoffen, groene waterstof, circulaire economie en elektrificatie.

Deze regeling is gesloten. Een aanvraag indienen is niet meer mogelijk. 

Uitvoering

De uitvoering is in handen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). U kunt een aanvraag doen van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2023.

Beschikbaar budget

Er is € 10.000.000 beschikbaar. 

Voor wie?

De regeling is bestemd voor industriële bedrijven in de provincie Groningen (of die zich daar willen vestigen), met uitzondering van energieproducenten. Het doel is het versterken van duurzame industrieketens en een impuls geven aan het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid in Groningen. Deze regeling is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Nationaal Programma Groningen.

Voorwaarden

Aan de hand van een aantal voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. Hieronder worden de belangrijkste genoemd. Meer is te lezen in de officiële regeling.

 • Subsidie wordt verstrekt voor investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting en daarmee samenhangende investeringen in een bedrijfsgebouw.
 • De regeling is bedoeld voor:
  • nieuwvestiging van een industriële onderneming
  • uitbreiding van de activiteiten van een bestaande industriële onderneming
  • ombouw van bestaande installaties bij een industriële onderneming.
 • De investering moet zich richten op minimaal één van de volgende transities:
  • productie en toepassing van CO2-vrije waterstof in industriële ketens als bijdrage aan de transitie naar groene waterstof
  • inzet van groene (biobased) grondstoffen voor de productie van nieuwe grondstoffen, hoogwaardige hernieuwbare brandstoffen, halffabricaten, materialen en/of eindproducten voor niet-voedseltoepassingen
  • hoogwaardige toepassing van hergebruik van producten, afvalstoffen en/of grondstoffen
  • reductie van CO2 door elektrificatie van processen in de bestaande industrie.
 • De subsidiabele kosten van de investering moeten € 5.000.000 bedragen of meer. Voor industriële ondernemingen op de Zernike-campus ligt de ondergrens op € 1.000.000.
 • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten voor het mkb en maximaal 10% voor grote ondernemingen, tot een maximum van € 3.000.000 per project.
 • Het project moet minimaal 70 van de 100 punten scoren bij de beoordeling van de kwaliteit van het project. Belangrijke aspecten daarbij zijn:
  • duurzaamheid (onder andere substantiële CO2-reductie)
  • werkgelegenheid
  • economische structuurversterking
  • innovatiegerichtheid
  • versterken van de arbeidsmarkt (werken en leren)
  • omgevingskwaliteit en leefbaarheid
 • Alleen projecten met een sluitende financiering komen in aanmerking voor subsidie.
 • De aanvraag moet voldoen aan Europese staatssteunregels.

Meer over de regeling

Procedure

Bespreek uw project van tevoren met ons. Op die manier kunnen we u gericht advies geven over uw project. Stuur voor het maken van een afspraak een mail naar SITI@provinciegroningen.nl.

U kunt de subsidie online aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). 

Aanvragen

De provincie bekijkt of uw aanvraag compleet is. Dat is belangrijk, want we nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Dat doen we op volgorde van binnenkomst. Wanneer uw aanvraag niet compleet is, vragen we u de informatie aan te vullen. De datum van binnenkomst is de dag waarop alle gevraagde informatie bij ons binnen is.

Het SNN bekijkt of uw aanvraag past bij de voorwaarden, die zijn opgenomen als bijlage in de subsidieregeling. Binnen een termijn van 22 weken neemt het SNN een besluit over op uw subsidieaanvraag. U ontvangt van het SNN een brief waarin het besluit staat toegelicht. Het SNN neemt dit besluit namens de provincie.

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u binnen 6 weken na de datum van de brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen we het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Misschien kan een toelichting van onze kant uw bezwaren wegnemen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over de subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 kunt u contact opnemen met het de provincie.

Email: SITI@provinciegroningen.nl