Verkeersveiligheid

Hebt u plannen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in uw gemeente? Bijvoorbeeld door een fietspad aan te leggen of te verbreden, een veilige omgeving rond een school in te richten of voor maatregelen om de snelheid van autoverkeer te verminderen? Uw project komt wellicht in aanmerking voor subsidie.   

Aanvraagperiode

Gemeenten kunnen een aanvraag indienen tussen 3 juni tot 5 oktober 2024.

 

Beschikbaar budget

In totaal is er € 2.274.800 beschikbaar. Voor elke gemeente geldt een subsidieplafond. Deze zijn te vinden in het openstellingsbesluit

Voor wie?

Alle gemeenten in de provincie Groningen kunnen een aanvraag indienen.

Voorwaarden

 • Het project draagt bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal verkeersongelukken.
 • Het project vindt plaats in een gebied waar een risico bestaat voor de verkeersveiligheid op basis van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.
 •  Het project valt onder één of meerdere van de negen beleidsthema's uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.
 • Het project vindt plaats op de openbare weg.
 • Gaat het om een infrastructureel project? Dan is er ook aandacht voor de 3E-aanpak: Engineering (infrastructuur), Enforcement (handhaving) en Education (educatie).
 • Het project is binnen vijf jaar na subsidieverlening afgerond.
 • De gemeente betaalt voor de minimaal 25%  mee aan het project.
 • De provincie Groningen draagt maximaal 50% bij aan het project.
 • Vindt het project plaats op een busroute? Dan is een advies van het OV-bureau Groningen Drenthe noodzakelijk.

Kijk voor alle voorwaarden in de officiële regeling.

Wanneer geen subsidie?

 • Kosten voor regulier onderhoud of kosten als gevolg van achterstallig onderhoud.

Maximale vergoeding

Er geldt een plafondbedrag per gemeente. Gemeenten kunnen meerdere projecten indienen tot het subsidieplafond is bereikt. De subsidieplafonds per gemeente staan in het openstellingsbesluit.

Procedure

U kunt via een digitaal formulier subsidie aanvragen:

Verkeerseducatie-project

Infrastructuur project

Gegevens die u niet in het aanvraagformulier kwijt kunt, kunt u als bijlage toevoegen aan het aanvraagformulier.

Het gaat daarbij om:

 • het projectplan
 • foto's van de huidige situatie
 • de begroting
 • de ontwerptekening

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Uiterlijk 13 weken na het indienen van de aanvraag kunt u een besluit verwachten. Als de aanvraag niet compleet is, kan deze termijn langer worden. 
We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. We verdelen de middelen op basis van volgorde van binnenkomst. Er geldt een plafondbedrag per gemeente. Gedeputeerde Staten beslissen over uw aanvraag. U ontvangt van ons een brief of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als uw aanvraag is goedgekeurd, start het project. U legt verantwoording af over uw project, zoals is omschreven in het door u te ontvangen subsidiebesluit. Wijzigingen ten opzichte van de aanvraag moeten van tevoren worden gemeld aan het subsidieloket en worden goedgekeurd. Bijvoorbeeld als uw project vertraging oploopt of een onderdeel onverhoopt niet of anders uitgevoerd wordt.

Na het afronden van uw project hebt u 13 weken de tijd om uw project gereed te melden en de definitieve vaststelling van de subsidie aan te vragen. In het subsidiebesluit staat vermeld waaraan uw rapportages dienen te voldoen.

Wanneer wij na afronding van uw project uw aanvraag tot vaststelling voor subsidie ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. Hierover ontvangt u schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag zo snel mogelijk naar u over. Als u al een voorschot gehad hebt, verrekenen we dat met de afrekening. Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot. 

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie deels of volledig intrekken. Dit gebeurt als u zich niet of deels heeft gehouden aan de subsidieverplichtingen. U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie via

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl