Uitvoeringsregeling natuurinclusieve experimenten Friese veenweide (Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw)

Wilt u een bijdrage leveren aan de overgang naar een meer natuurinclusieve landbouw in de Friese veenweide? Bij agrariërs leven vaak inspirerende ideeën hoe de landbouw richting toekomst vorm kan worden gegeven. Men experimenteert op het eigen bedrijf met kruidenrijk grasland of kijkt hoe natuurinclusieve maatregelen zijn in te passen in de bedrijfsvoering. Met deze uitvoeringsregeling geven wij ruimte om deze acties verder te brengen. De regeling komt voort uit de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw, een overeenkomst tussen het Rijk en de drie noordelijke provincies.

Aanvraagperiode

Van 1 maart 2022 tot en met 1 september 2024 kunt u een aanvraag indienen.

Beschikbaar budget

Er is € 100.000 beschikbaar.

Voor wie? 

Samenwerkingsverbanden van tenminste twee deelnemers in het Friese veenweidegebied, waarvan minimaal één agrarisch ondernemer.

Waarvoor

Het kan bijvoorbeeld gaan om een idee of experiment om biodiversiteit op en om het boerenerf te stimuleren. Andere mogelijke thema's zijn: initiatieven voor de teelt van gewassen onder natte omstandigheden, behoud en bescherming van weidevogels of biodiversiteit van de bodem. 

Doel

Natuurinclusieve landbouw is een economisch en ecologisch rendabel landbouwsysteem. Boeren zetten in op een meer natuurlijke balans in hun landbouwsysteem. De uitgangspunten zijn productie van voedsel, productie van biodiversiteit, economisch gezonde landbouwbedrijven en meer verdienmodellen, en nieuw verdienvermogen rond nieuwe natuurinclusieve landbouwsystemen. Met de Regio Deal maken het Rijk en de drie provincies de komende jaren intensief werk van natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland.

Maximale vergoeding

De subsidiabele kosten bedragen minimaal € 5.000.  De subsidie is maximaal € 25.000.

Voorwaarden 

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het project minimaal:

 • bijdragen aan de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw, waarbij de subsidiabele projectkosten in verhouding staan tot de opgave;
 • voldoen aan vernieuwing, waarbij sprake is van vernieuwing ten opzichte van reeds bestaande projecten in het veenweidegebied;
 • bijdragen aan een van de volgende vier pijlers van biodiversiteit: 
  • functionele agrobiodiversiteit;
  • landschappelijke diversiteit;
  • regionale diversiteit;
  • diversiteit van soorten.

Verder moet het project aan minimaal 2 van de volgende criteria bijdragen:

 • duurzame nieuwe samenwerkingsverbanden: het project heeft een voorbeeldwerking, levert ervaringen op waarmee andere samenwerkingsverbanden en ondernemers hun voordeel kunnen doen;
 • het vergroot het handelingsperspectief in het kader van natuurinclusieve landbouw;
 • de beoogde vernieuwing heeft aantoonbaar potentieel voor brede toepassing/impact;
 • er ontstaat een nieuwe ketensamenwerking of cross-over-samenwerking;
 • het project draagt in hoge mate bij aan minimaal twee van de volgende vier pijlers van biodiversiteit: 
  • functionele agrobiodiversiteit;
  • landschappelijke diversiteit;
  • regionale diversiteit;
  • diversiteit van soorten.

Voor de volledige voorwaarden van de Uitvoeringsregeling Natuurinclusieve experimenten Regio Deal NIL voor het Veenweidegebied, verwijzen wij naar de officiële regeling.

U heeft een idee voor een project of activiteit dat voldoet aan de criteria. Wij adviseren u om uw projectidee voor te leggen aan de gebiedscoördinator Veenweide. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ingrid van Huizen, telefoonnummer: 06 - 46 89 18 49, e-mail: i.b.vanhuizen@fryslan.frl.
 
Uw aanvraag kunt u digitaal indienen. Wij  hebben onder meer de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

 • projectplan ( PDF-bestand, 410 KB)
 • begroting en dekkingsplan

Ga naar het aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. De provincie Groningen beoordeelt namens de betrokken partijen van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor deze subsidie. We verdelen de middelen op basis van volgorde van binnenkomst.

Binnen 13 weken nadat we de volledige subsidieaanvraag hebben ontvangen beslissen we over uw aanvraag. 
U ontvangt van ons een brief of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd. Als wij positief over uw aanvraag besluiten krijgt u binnen enkele weken een voorschot uitbetaald.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

U voert uw project uit en na afronding stuurt u ons een kort verslag. Als uw project niet doorgaat of anders is geworden, dan moet u ons dat direct laten weten.

Wanneer wij uw aanvraag tot vaststelling ontvangen hebben, nemen wij een besluit. Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.