Ruimtelijke kwaliteit

Deze subsidie is bedoeld voor onderzoek om de kwaliteit van het landschap en de bebouwing in beeld te brengen. Ook is er geld voor de inzet van ontwerpers op het gebied van stedenbouw en landschap. Met deze subsidie willen we de ruimtelijke kwaliteit van onze provincie verbeteren en onder de aandacht brengen zodat deze aantrekkelijk blijft voor inwoners en bezoekers.

Aanvraagperiode

U kunt vanaf 15 februari het hele jaar door een aanvraag doen.

Beschikbaar budget

Er is een totaalbudget van € 100.000 beschikbaar.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor bedrijven en organisaties, overheden en particulieren.

Voorwaarden

  • U schakelt een deskundige in of u bent zelf deskundig op het gebied van stedenbouw of landschap en wilt kennis en ontwerpcapaciteit op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in de provincie Groningen versterken. U doet dit door:
  • het in beeld brengen van landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten
  • en/of
  • het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van het verder ontwikkelen van landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten om de ruimtelijke kwaliteit te versterken.

Meer informatie over de subsidieregeling en de voorwaarden vindt u in de officiële regeling.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal 50% van de onder de voorwaarden vallende kosten, met een maximum bedrag per aanvraag tot € 25.000.

Procedure

U bespreekt uw initiatief eerst met een medewerker van de provincie Groningen. Daarvoor kunt u een conceptaanvraag insturen. In het formulier staat hoe dat in zijn werk gaat. Samen met u kijken we of uw initiatief voor deze subsidie in aanmerking kan komen.

De provincie brengt u in contact met de juiste medewerker.
Telefoon050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl

U kunt de subsidie online aanvragen.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

  • Een sluitende begroting, met daarin een gespecificeerde kostenraming en financieringsopzet.
  • Eventuele offertes van de in te huren deskundige.
  • Registratienummer van de Kamer van Koophandel (geldt niet voor particuliere aanvragers).
  • Voor ondernemers: een de-minimisverklaring ( PDF-bestand, 51 KB) (geldt niet voor particuliere aanvragers)
  • Naast de eigen contactgegevens de contactgegevens van eventuele projectpartners.

U kunt de subsidie online aanvragen.

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. We verdelen de subsidie op volgorde van binnenkomst.

Binnen 13 weken nadat we de volledige subsidieaanvraag binnen hebben beslissen we over uw aanvraag. U ontvangt van ons een brief of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen we het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Misschien kan een toelichting van onze kant de bezwaren wegnemen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie via:

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl