Kwelderbeheer

Met de subsidieregeling Kwelderbeheer 2015-2020 willen we kweldereigenaren stimuleren de kwelders te beweiden volgens het beheerplan Groninger kwelders 2015-2020. Dit om de verscheidenheid aan planten en dieren (biodiversiteit) op de Groninger kwelders te herstellen en te beschermen tegen overlast door zeekweek (grassoort).

Aanvraagperiode

U kunt een aanvraag voor 2020 tot 31 mei 2020 indienen. De subsidieregeling loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020.
 

Beschikbaar budget

Voor de periode van 2015-2020 is er maximaal  € 972.000 beschikbaar. Per jaar is de subsidiebijdrage € 98 per hectare.

Voor wie?

Eigenaren of erfpachters van een kwelder aan de waddenkust van de provincie Groningen.

Voorwaarden

  • De kwelder moet onderdeel zijn van een collectief beweidingsplan dat wij hebben goedgekeurd.
  • U hebt van ons een subsidie (type Schor en kwelder) ontvangen uit de (rijks)subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar de officiële Subsidieregeling Kwelderbeheer.

Procedure

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een subsidie Kwelderbeheer? Neem dan eerst contact op met Anke Romein, afdeling Landelijk Gebied en Water:

telefoon: 050 - 316 48 24
e-mail:  a.romein@provinciegroningen.nl.

Het aanvraagformulier kunt u aanvragen bij het Subsidieteam van de provincie Groningen.
Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl

Het ingevulde formulier stuurt u ondertekend retour naar: 
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
t.a.v. afdeling Landelijk Gebied en Water
Postbus 610
9700 AP  Groningen
 

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 16 weken beslissen we over uw aanvraag. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Uw aanvraag wordt getoetst en behandeld door Prolander. U ontvangt van Prolander schriftelijk bericht over de subsidieaanvraag. U ontvangt omstreeks 1 november het jaarlijkse bedrag als voorschot. De subsidie die u in totaal hebt ontvangen, wordt na afloop van de regeling (in 2020) na rapportage definitief vastgesteld.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met ons Subsidieteam via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl