Kwelderbeheer

Met de subsidieregeling Kwelderbeheer willen we kweldereigenaren stimuleren de kwelders te beweiden volgens het beheerplan Groninger kwelders 2015-2026. Dit om de verscheidenheid aan planten en dieren (biodiversiteit) op de Groninger kwelders te herstellen en te beschermen tegen overlast door zeekweek (grassoort). De regeling is verlengd en duurt nu tot en met 2026.

Aanvraagperiode

U kunt uw aanvraag tot en met 2026 gedurende 6 weken indienen, van 1 april tot en met 15 mei. U ontvangt  een besluit en de uitbetaling voor 1 november van het jaar.

Budget

De subsidiebijdrage is € 110 euro per hectare per jaar. 

Voor wie?

Eigenaren of erfpachters van een kwelder aan de waddenkust van de provincie Groningen.

Voorwaarden

  • De kwelder moet onderdeel zijn van een collectief beweidingsplan dat wij hebben goedgekeurd.
  • U hebt van ons een subsidie (type Schor en kwelder) ontvangen uit de (rijks)subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar de officiële Subsidieregeling Kwelderbeheer.

Procedure

Het aanvraagformulier kunt u aanvragen bij de provincie Groningen.
Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl

Een scan of foto van het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier mailt u naar: subsidies@provinciegroningen.nl

U kunt het formulier ook per post versturen naar:
Provincie Groningen
t.a.v. Subsidieteam
Postbus 610
9700 AP  Groningen

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 16 weken beslissen we over uw aanvraag. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Uw aanvraag wordt getoetst en behandeld door de provincie. U ontvangt van ons schriftelijk bericht over de subsidieaanvraag. U ontvangt omstreeks 1 november het jaarlijkse bedrag als voorschot. De subsidie die u in totaal heeft ontvangen, wordt na afloop van de regeling (in 2026) na rapportage definitief vastgesteld.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie via:

Janneke Verdijk, Team Natuur
Telefoon: 06-50 04 06 26
E-mail:  j.verdijk@provinciegroningen.nl