Kwelderbeheer

Met de subsidieregeling Kwelderbeheer willen we kweldereigenaren stimuleren de kwelders te beweiden volgens het beheerplan Groninger kwelders 2015-2020. Dit om de verscheidenheid aan planten en dieren (biodiversiteit) op de Groninger kwelders te herstellen en te beschermen tegen overlast door zeekweek (grassoort). De regeling is verlengd en duurt nu tot en met 2023.

Aanvraagperiode

U kunt uw aanvraag tot en met 2023 gedurende 6 weken indienen, van 1 april tot en met 15 mei. U ontvangt  een besluit en de uitbetaling voor 1 november van het jaar.

Budget

De subsidiebijdrage is € 98 euro per hectare per jaar. 

Voor wie?

Eigenaren of erfpachters van een kwelder aan de waddenkust van de provincie Groningen.

Voorwaarden

  • De kwelder moet onderdeel zijn van een collectief beweidingsplan dat wij hebben goedgekeurd.
  • U hebt van ons een subsidie (type Schor en kwelder) ontvangen uit de (rijks)subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar de officiële Subsidieregeling Kwelderbeheer.

Procedure

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een subsidie Kwelderbeheer? Neem dan eerst contact op met Anke Romein, afdeling Landelijk Gebied en Water:

telefoon: 050 - 316 48 24
e-mail:  a.romein@provinciegroningen.nl.

Het aanvraagformulier kunt u aanvragen bij het Subsidieteam van de provincie Groningen.
Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl

Het ingevulde formulier stuurt u ondertekend retour naar: 
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
t.a.v. afdeling Landelijk Gebied en Water
Postbus 610
9700 AP  Groningen
 

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 16 weken beslissen we over uw aanvraag. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Uw aanvraag wordt getoetst en behandeld door Prolander. U ontvangt van Prolander schriftelijk bericht over de subsidieaanvraag. U ontvangt omstreeks 1 november het jaarlijkse bedrag als voorschot. De subsidie die u in totaal hebt ontvangen, wordt na afloop van de regeling (in 2023) na rapportage definitief vastgesteld.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met ons Subsidieteam via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl