Eenmalige Steun Wildopvang 2024

Doel van de regeling is het ondersteunen van instellingen die gewonde en/of zieke inheemse, in het wild levende en beschermde dieren, aangetroffen in de provincie Groningen vervoeren en/of opvangen.

Aanvraagperiode

De subsidieregeling is geopend van 29 mei tot 1 september 2024.

Beschikbaar budget

Er is €50.000 beschikbaar. 

Voor wie?

 • opvangcentra voor wilde dieren die zijn aangetroffen in de provincie Groningen en in het bezit zijn van een vergunning voor de opvang van wilde dieren; 
 • dierenambulances die gewonde en/of zieke inheemse, in het wild levende beschermde dieren, aangetroffen in de provincie Groningen, vervoeren naar een erkend opvangcentrum.

Voorwaarden

Voor een opvangcentrum voor wilde dieren zijn de voorwaarden:

 • de aanvrager biedt opvang in een hoofdopvangcentrum aan zieke en/of gewonde inheemse in het wild levende beschermde dieren, die zijn aangetroffen in de provincie Groningen; 
 • de aanvrager voldoet aan de beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten.

Voor een dierenambulance zijn de voorwaarden: 

 • de aanvrager vervoert zieke en/of gewonde inheemse in het wild levende beschermde dieren, aangetroffen in de provincie Groningen naar een hoofdopvangcentrum of maakt een rit voor een ziek en/of gewond inheems in het wild levend beschermd dier, aangetroffen in de provincie Groningen, dat ter plaatse geëuthanaseerd diende te worden; 
 • de aanvrager is geregistreerd als erkend diervervoerder middels het Keurmerk Diervervoer en/of Nationaal Keurmerk Dierenambulances en maakt gebruik van een uitgeruste dierenambulance; 
 • de aanvrager houdt een register bij van de vervoerde dieren, waaruit tenminste blijkt hoeveel dieren en welke diersoorten vervoerd zijn en bij welk opvangcentrum de dieren zijn afgegeven, hoeveel dieren er zijn en welke diersoorten ter plekke geëuthanaseerd zijn.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking: 

 • onderhoud aan dierverblijven of dierenambulances; 
 • opleiding/training gericht op dierverzorging;
 • vaccinatie met het oog op zoönosen (infectieziektes die van dier op mens kunnen overgaan); 
 • loonkosten vakbekwaam dierverzorger; 
 • diergeneesmiddelen; 
 • dierenartskosten; 
 • diervoeding; 
 • energiekosten voor het dierenverblijf; 
 • aanschaf van essentiële hulpmiddelen voor de wildopvang, bijvoorbeeld vangmiddelen of kooien.

Maximale vergoeding

De maximale bijdrage is € 7.500 voor een wildopvang en € 2.500 voor een dierenambulance.

Procedure

Een aanvraag bevat:

 • een inhoudelijke beschrijving van de activiteit, waarin ook is beschreven op welke wijze de activiteiten zullen bijdragen aan de kwaliteit van de opvang van het opvangcentrum. 
 • een begroting van de kosten van de activiteit;
 • een financieringsplan van de kosten van de activiteit; 
 • voor een opvangcentrum voor wilde dieren: de ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming; 
 • voor een dierenambulance: een certificaat/uittreksel ambulancetransport dieren.

Aanvraagformulier

U krijgt binnen 2 weken na uw aanvraag een ontvangstbevestiging. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden van de provincie.

Binnen 13 weken beslissen wij over uw aanvraag en ontvangt u schriftelijk bericht van ons.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Lennart Zwart. 

E-mail:  L.Zwart@provinciegroningen.nl