Deltaplan Agrarisch Waterbeheer provincie Groningen

De waterkwaliteit in de Groninger watersystemen voldoet niet aan de Europese eisen van de Kaderrichtlijn Water. In de landbouwsector wordt dit veroorzaakt door de verontreiniging van het water met meststoffen en het gebruik van  gewasbeschermingsmiddelen.

Voor wie?

Organisaties en ondernemingen in de agrarische sector.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Binnen Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken agrariërs samen aan een toekomstbestendige landbouw. Er zijn verschillende projecten, waarin agrariërs kennis opdoen en uitwisselen en subsidie kunnen krijgen voor het uitvoeren van fysieke maatregelen. 

Lopende projecten

Binnen het project Klimaatboeren kunnen Groningse agrariërs in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest kennis opdoen en uitwisselen over wat klimaatverandering betekent voor hun bedrijf. Ook kunnen zij subsidie aanvragen voor het inwinnen van duurzaamheidsadvies op maat en het laten opstellen van maatregelplannen. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van: www.collectiefgroningenwest.nl/klimaatboeren 

Groningse agrariërs in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's kunnen via het project Reductie Perceel- en Erfemissie subsidie krijgen voor de uitvoering van fysieke maatregelen om perceel- en/of erfemissie te reduceren of te voorkomen. Aanmelden voor dit project is momenteel nog niet mogelijk, hierover wordt op een later moment gecommuniceerd. Agrariërs kunnen alvast hun interesse voor dit project kenbaar maken via:

www.dawnoordnederland.nl

Bekijk de volledige voorwaarden van de officiële regeling.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over uw mogelijkheden om aan te sluiten bij de DAW-projecten in uw gebied, kunt u contact opnemen met Martijn Nijenhuis (Kadaster), DAW-coördinator provincies Groningen en Drenthe Noord.

Telefoon: 06 - 20 24 74 58