Bos en hout

Deze subsidie is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan groei van bos en andere houtige landschapselementen in de provincie Groningen. Het kan gaan om bospercelen, houtsingels of beplanting langs wegen en wijken, en groen op erven, bedrijventerreinen of schoolpleinen. De regeling is onderdeel van het programma Bos en Hout, waarmee we werken aan een gezonde leefomgeving en het klimaat.  

Deze subsidieregeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. In 2024 verwachten we een nieuwe openstelling.

Programmalijnen

Bekijk hieronder per programmalijn welke doelgroep in aanmerking komt, welke voorwaarden gelden en wat de maximale vergoeding is.

Voor wie

- Stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk

- Particulieren

- Waterschappen

- Gemeenten

- Terreinbeheerders

- Landbouwers.

Voorwaarden

- Het initiatief is gericht op de aanleg van een nieuw bosperceel en het duurzame behoud er van. 

- Het plantmateriaal is streekeigen: het gaat om wilde varianten van houtige gewassen die van nature bij de betreffende streek, grondsoort en waterhuishouding voorkomen. Bekijk hiervoor de brochure 'overzicht beplantingstypen'.

- In hoeverre een activiteit subsidiabel is, is afhankelijk van de ligging. We onderscheiden daarbij landelijk en bestaand stedelijk gebied. Het landelijk gebied is in oranje aangegeven op kaart 1 van de Provinciale Verordening: 'Buitengebied'.

- Het minimale vereiste oppervlakte bosaanplant is afhankelijk van de ligging. 

- Het project moet in 2023 starten en binnen twee jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking afgerond zijn.

Let op: er kan geen subsidie worden aangevraagd voor het herplanten, vervangen of bijplanten van bomen binnen bestaand bos.

Maximale vergoeding

Niet alle kosten zijn subsidiabel. De subsidie richt zich vooral op de uitvoeringskosten, die 100% vergoed kunnen worden. De subsidie is maximaal € 18.000 per hectare. 

Voor wie

- Stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk

- Particulieren

- Waterschappen

- Gemeenten

- Terreinbeheerders

- Landbouwers

Voorwaarden

- Het initiatief is gericht op de aanleg van nieuwe houtwallen of singels, beplanting langs wegen of wijken en het duurzame behoud er van. 

- Het plantmateriaal is streekeigen: het gaat om wilde varianten van houtige gewassen die van nature bij de betreffende streek, grondsoort en waterhuishouding passen. Bekijk hiervoor de brochure 'overzicht beplantingstypen ( PDF-bestand, 1.000 KB)'.

- In hoeverre een activiteit subsidiabel is, is afhankelijk van de ligging. We onderscheiden daarbij landelijk en bestaand stedelijk gebied. Het landelijke gebied is in oranje aangegeven op kaart 1 van de Provinciale Verordening: 'Buitengebied'.  

- Het lijnvormige landschapselement is minimaal 50 meter lang. 1 boom van de maat 10/12 komt overeen met 20m2 bosplantsoen. 

- Het project moet in 2023 starten en binnen twee jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking afgerond zijn.

Let op: er kan geen subsidie worden aangevraagd voor de aanplant in bestaande lijnvormige landschapselementen. 

Maximale vergoeding

Niet alle kosten zijn subsidiabel. De subsidie richt zich vooral op de uitvoeringskosten, die 100% vergoed kunnen worden. 

Voor wie

- Stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk

- Gemeenten

Voorwaarden

- Het initiatief is gericht op de aanleg van nieuwe houtige beplanting en het duurzame behoud er van. 

- Het plantmateriaal is streekeigen: het gaat om wilde varianten van houtige gewassen die van nature bij de betreffende streek, grondsoort en waterhuishouding voorkomen. Bekijk hiervoor de brochure 'overzicht beplantingstypen ( PDF-bestand, 1.000 KB)'.

- Het erf ligt in het landelijke gebied. Het landelijk gebied is in oranje aangegeven op kaart 1 van de Provinciale Verordening: 'Buitengebied'.  

- Het project bevat minimaal 5 erven. 

- Per erf worden minimaal 5 bomen geplant of een vergelijkbare beplanting. 1 boom van de maat 10/12 komt overeen met 20m2 bosplantsoen.

- Het project moet in 2023 starten en binnen twee jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking afgerond zijn.

Maximale vergoeding

Niet alle kosten zijn subsidiabel. De subsidie richt zich vooral op de uitvoeringskosten, die maximaal 70% vergoed kunnen worden. 

Voor wie

- Bedrijfsverenigingen of ondernemersverenigingen

- Stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk

- Waterschappen

- Gemeenten

Voorwaarden

- Het initiatief is gericht op de aanleg van nieuwe houtige beplanting en het duurzame behoud er van.

- Het plantmateriaal is streekeigen: het gaat om wilde varianten van houtige gewassen die van nature bij de betreffende streek, grondsoort en waterhuishouding passen. Bekijk hiervoor de brochure 'overzicht beplantingstypen ( PDF-bestand, 1.000 KB)'.

- Het project richt zich op bestaande bedrijventerreinen groter dan 2 hectare.

- Het project bevat minimaal 20 bomen, in de maat 14/16 of een vergelijkbare beplanting (1 boom van de maat 14/16 komt overeen met 20m2 bosplantsoen).

- Het project moet in 2023 starten en binnen twee jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking afgerond zijn.

Maximale vergoeding

Niet alle kosten zijn subsidiabel. De subsidie richt zich vooral op de uitvoeringskosten, die 100% vergoed kunnen worden. De maximale subsidie bedraagt € 25.000 per hectare. 

Voor wie

- Onderwijsinstellingen

- Gemeenten

- Stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk

Voorwaarden

- Het initiatief is gericht op de aanleg van nieuwe houtige beplanting en het duurzame behoud er van.

- Het plantmateriaal is streekeigen: het gaat om wilde varianten van houtige gewassen die van nature bij de betreffende streek, grondsoort en waterhuishouding passen. Bekijk hiervoor de brochure 'overzicht beplantingstypen ( PDF-bestand, 1.000 KB)'.

- Het project bevat minimaal 5 bomen, in de maat 14/16 of een vergelijkbare beplanting (1 boom van de maat 14/16 komt overeen met 20m2 bosplantsoen).

- Het project moet in 2023 starten en binnen twee jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking afgerond zijn.

Maximale vergoeding

Niet alle kosten zijn subsidiabel. De subsidie richt zich vooral op de uitvoeringskosten, die 100% vergoed kunnen worden. De maximale subsidie bedraagt € 5.000 per schoolplein. 

Voor de uitgebreide voorwaarden en de spelregels per programmalijn verwijzen wij naar:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie via

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl