Bos en hout

Deze subsidie is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan groei van bos en andere houtige landschapselementen in de provincie Groningen. Het kan gaan om bospercelen, houtsingels of beplanting langs wegen en wijken, en groen op erven, bedrijventerreinen of schoolpleinen. De regeling is onderdeel van het programma Bos en Hout, waarmee we werken aan een gezonde leefomgeving en het klimaat.  

Aanvraagperiode

De subsidieregeling is geopend van 24 mei tot 1 september 2024

Beschikbaar budget

Het programma bestaat uit vijf programmalijnen. Elke programmalijn kent een apart budget:

 • 'Bosaanleg': € 200.000;
 • 'Lijnen in landschap': € 125.000;
 • 'Vergroening erven': € 75.000;
 • 'Vergroening bedrijventerreinen': € 50.000;
 • 'Vergroening schoolpleinen': € 50.000.

Voor wie?

In deze eerste fase is er subsidie beschikbaar voor initiatieven en doelgroepen binnen alle vijf programmalijnen:

 1. Bosaanleg
 2. Lijnen in landschap
 3. Vergroening erven
 4. Vergroening Bedrijventerreinen
 5. Vergroening schoolpleinen.

Per programmalijn is aangegeven welke doelgroepen een aanvraag kunnen indienen.  

Voorwaarden

Hieronder de voorwaarden per programmalijn.

Programmalijnen

Bekijk hieronder per programmalijn welke doelgroep in aanmerking komt, welke voorwaarden gelden en wat de maximale vergoeding is.

Voor wie

 • Stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk
 • Particulieren
 • Waterschappen
 • Gemeenten
 • Terreinbeheerders
 • Landbouwers

Voorwaarden

 • Het initiatief is gericht op de aanleg van een nieuw bosperceel en het duurzame behoud er van. 
 • Het plantmateriaal is streekeigen: het gaat om wilde varianten van houtige gewassen die van nature bij de betreffende streek, grondsoort en waterhuishouding voorkomen. Bekijk hiervoor de brochure 'overzicht beplantingstypen'.
 • In hoeverre een activiteit subsidiabel is, is afhankelijk van de ligging. We onderscheiden daarbij landelijk en bestaand stedelijk gebied. Het landelijk gebied is in oranje aangegeven op kaart 1 van de Provinciale Verordening: 'Buitengebied.
 • Het minimale vereiste oppervlakte bosaanplant is afhankelijk van de ligging. 
 • Het project moet in 2024 starten en binnen twee jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking afgerond zijn.

Let op: er kan geen subsidie worden aangevraagd voor het herplanten, vervangen of bijplanten van bomen binnen bestaand bos.

Maximale vergoeding

Niet alle kosten zijn subsidiabel. De subsidie richt zich vooral op de uitvoeringskosten, die 100% vergoed kunnen worden. De subsidie is maximaal € 18.000 per hectare. 

Voor wie

 • Stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk
 • Particulieren
 • Waterschappen
 • Gemeenten
 • Terreinbeheerders
 • Landbouwers

Voorwaarden

 • Het initiatief is gericht op de aanleg van nieuwe houtwallen of singels, beplanting langs wegen of wijken en het duurzame behoud er van. 
 • Het plantmateriaal is streekeigen: het gaat om wilde varianten van houtige gewassen die van nature bij de betreffende streek, grondsoort en waterhuishouding passen. Bekijk hiervoor de brochure 'overzicht beplantingstypen ( PDF-bestand, 1.000 KB)'.
 • In hoeverre een activiteit subsidiabel is, is afhankelijk van de ligging. We onderscheiden daarbij landelijk en bestaand stedelijk gebied. Het landelijke gebied is in oranje aangegeven op kaart 1 van de Provinciale Verordening: 'Buitengebied'.  
 • Het lijnvormige landschapselement is minimaal 50 meter lang. 1 boom van de maat 10/12 komt overeen met 20m2 bosplantsoen. 
 • Het project moet in 2024 starten en binnen twee jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking afgerond zijn.
 • Let op: er kan geen subsidie worden aangevraagd voor de aanplant in bestaande lijnvormige landschapselementen. 

Maximale vergoeding

Niet alle kosten zijn subsidiabel. De subsidie richt zich vooral op de uitvoeringskosten, die 100% vergoed kunnen worden. 

Voor wie

 • Stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk
 • Gemeenten

Voorwaarden

 • Het initiatief is gericht op de aanleg van nieuwe houtige beplanting en het duurzame behoud er van. 
 • Het plantmateriaal is streekeigen: het gaat om wilde varianten van houtige gewassen die van nature bij de betreffende streek, grondsoort en waterhuishouding voorkomen. Bekijk hiervoor de brochure 'overzicht beplantingstypen ( PDF-bestand, 1.000 KB)'.
 • Het erf ligt in het landelijke gebied. Het landelijk gebied is in oranje aangegeven op kaart 1 van de Provinciale Verordening: 'Buitengebied'.  
 • Het project bevat minimaal 5 erven. 
 • Per erf worden minimaal 5 bomen geplant of een vergelijkbare beplanting. 1 boom van de maat 10/12 komt overeen met 20m2 bosplantsoen.
 • Het project moet in 2024 starten en binnen twee jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking afgerond zijn.

Maximale vergoeding

Niet alle kosten zijn subsidiabel. De subsidie richt zich vooral op de uitvoeringskosten, die maximaal 70% vergoed kunnen worden. 

Voor wie

 • Bedrijfsverenigingen of ondernemersverenigingen
 • Stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk
 • Waterschappen
 • Gemeenten

Voorwaarden

 • Het initiatief is gericht op de aanleg van nieuwe houtige beplanting en het duurzame behoud er van.
 • Het plantmateriaal is streekeigen: het gaat om wilde varianten van houtige gewassen die van nature bij de betreffende streek, grondsoort en waterhuishouding passen. Bekijk hiervoor de brochure 'overzicht beplantingstypen ( PDF-bestand, 1.000 KB)'.
 • Het project richt zich op bestaande bedrijventerreinen groter dan 2 hectare.
 • Het project bevat minimaal 20 bomen, in de maat 14/16 of een vergelijkbare beplanting (1 boom van de maat 14/16 komt overeen met 20m2 bosplantsoen).
 • Het project moet in 2024 starten en binnen twee jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking afgerond zijn.

Maximale vergoeding

Niet alle kosten zijn subsidiabel. De subsidie richt zich vooral op de uitvoeringskosten, die 100% vergoed kunnen worden. De maximale subsidie bedraagt € 25.000 per hectare. 

Voor wie

 • Onderwijsinstellingen
 • Gemeenten
 • Stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk

Voorwaarden

 • Het initiatief is gericht op de aanleg van nieuwe houtige beplanting en het duurzame behoud er van.
 • Het plantmateriaal is streekeigen: het gaat om wilde varianten van houtige gewassen die van nature bij de betreffende streek, grondsoort en waterhuishouding passen. Bekijk hiervoor de brochure 'overzicht beplantingstypen ( PDF-bestand, 1.000 KB)'.
 • Het project bevat minimaal 5 bomen, in de maat 14/16 of een vergelijkbare beplanting (1 boom van de maat 14/16 komt overeen met 20m2 bosplantsoen).
 • Het project moet in 2024 starten en binnen twee jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking afgerond zijn.

Maximale vergoeding

Niet alle kosten zijn subsidiabel. De subsidie richt zich vooral op de uitvoeringskosten, die 100% vergoed kunnen worden. De maximale subsidie bedraagt € 5.000 per schoolplein. 

Voor de uitgebreide voorwaarden en de spelregels per programmalijn verwijzen wij naar:

Procedure

Hebt u vragen over de subsidieregeling? Dan kunt u uw vragen e-mailen naar Arlette Kastaneer, tijdelijk contactpersoon Bos en Hout, via a.a.kastaneer@provinciegroningen.nl.

Voor uw aanvraag vult u het formulier in dat betrekking heeft op uw project. Dat kan vanaf 24 mei a.s. . U kunt uw aanvraagformulier alleen online indienen. De begeleidende documenten kunt u online aan het aanvraagformulier toevoegen.

Bij de aanvraag vult u alle gegevens in die in de subsidieregeling worden gevraagd. Gegevens die u niet in het aanvraagformulier kwijt kunt, kunt u als bijlage toevoegen. Het gaat daarbij om de volgende documenten:

 • Projectvoorstel, met daarin een beschrijving van:
  • De te beplanten locatie, inclusief toelichting, kaart en foto van het perceel. 
  • De doelstellingen en resultaten van het initiatief. Daarbij wordt aangegeven hoe het project past binnen de Kansenkaart of het Uitvoeringsprogramma Bos en Hout en zo niet, op welke andere wijze aanleg passend in het landschap wordt geacht. Hier vermeldt u ook de omvang van het project (aantal hectare, meter en/of stuks beplanting met streekeigen, wilde houtige soorten). 
  • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, inclusief beplantingsplan, ontwerp en beheerplan alsmede planning.

In de 'leidraad projectvoorstel ( PDF-bestand, 870 KB)' vindt u een toelichting en een voorbeeld-inhoudsopgave. 

 • Projectbegroting en financieringsplan: een ingevuld format projectbegroting en financieringsplan ( XLSX-bestand, 3 MB). Het format is in Excel, met voor elke programmalijn een tabblad. In het format vindt u ook een toelichting.

Overige bijlagen als van toepassing

 • Kopie van de toezeggingen/aanvragen van de bijdragen van de overige financiers.
 • Door deelgenoten ondertekende samenwerkingsovereenkomst.
 • Door de aanvrager en de gemachtigde ondertekende machtigingsverklaring ( PDF-bestand, 253 KB).
 • Kopie afgegeven vergunningen of documenten / correspondentie waaruit blijkt dat er een reële kans is op vergunningen of andere benodigde toestemmingen.
 • De-minimisverklaring ( PDF-bestand, 160 KB).
 • Eigen aanbestedingsbeleid.

Aanvragen

Aanvraagformulier 'bosaanleg'

Aanvraagformulier 'lijnen in landschap'

Aanvraagformulier 'vergroening erven'

Aanvraagformulier 'vergroening bedrijventerreinen'

Aanvraagformulier 'vergroening schoolpleinen'

 

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. Uiterlijk 13 weken na het indienen van de aanvraag kunt u een schriftelijk besluit verwachten. Als de aanvraag niet compleet is, kan deze termijn langer worden. 

We verdelen de middelen op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, als datum van binnenkomst.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

U legt verantwoording af over uw project, zoals is omschreven in het door u te ontvangen subsidiebesluit. Wijzigingen ten opzichte van de aanvraag moeten van tevoren worden gemeld aan het subsidieloket en worden goedgekeurd. Bijvoorbeeld als uw project vertraging oploopt of een onderdeel onverhoopt niet of anders uitgevoerd wordt.

Na het afronden van uw project hebt u 13 weken de tijd om uw project gereed te melden en de definitieve vaststelling van de subsidie aan te vragen. In het subsidiebesluit staat vermeld waaraan uw rapportages dienen te voldoen. 

Wanneer wij na afronding van uw project uw aanvraag tot vaststelling voor subsidie ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. Hierover ontvangt u schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag zo snel mogelijk naar u over. Als u al een voorschot gehad heeft, verrekenen we dat met de afrekening. Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot. 

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie deels of volledig intrekken. Dit gebeurt als u zich niet of deels heeft gehouden aan de subsidieverplichtingen. 

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie via

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl