Bos en hout

We steunen initiatieven die bijdragen aan groei van bos en andere houtige landschapselementen in de provincie Groningen en passen in het landschap. Het kan gaan om bospercelen, houtsingels, of bomen op het erf. Het programma bestaat uit vijf onderdelen (zogeheten programmalijnen). Deze subsidieregeling heeft betrekking op de eerste drie: 'Bosaanleg', 'Lijnen in landschap' en 'Vergroening erven'. Lees meer in de officiële voorwaarden, het Uitvoeringprogramma Bos en Hout 2021-2030 (PDF PDF-bestand, 5 MB), de brochure 'Overzicht beplantingstypen (PDF PDF-bestand, 1.000 KB)' of bekijk de Kansenkaart Bos en Hout (PDF PDF-bestand, 2 MB).

Aanvraagperiode

U kunt van 6 september tot en met 31 oktober 2022 een aanvraag indienen. In 2023 komt een vervolg op deze subsidieregeling. 

Beschikbaar budget

Elke programmalijn kent een apart budget:

 • 'Bosaanleg': € 200.000;
 • 'Lijnen in landschap': € 100.000;
 • 'Vergroening erven': € 50.000.

Voor wie?

In deze eerste fase is er subsidie beschikbaar voor initatieven en doelgroepen zonder winstoogmerk, via de drie programmalijnen: 'Bosaanleg', 'Lijnen in landschap' en 'Vergroening erven'. De doelgroep per programmalijn is als volgt:

 • 'Bosaanleg' en 'Lijnen in landschap': stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk, particulieren, waterschappen, gemeenten of terreinbeheerders.
 • 'Vergroening erven ' : stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk, en gemeenten.

Doelgroepen met winstoogmerk komen in de tweede fase aan bod. Dat geldt ook voor de programmalijnen 'Vergroening bedrijventerrein' en 'Lange termijn ontwikkeling'.  

Voorwaarden

Hieronder de voorwaarden per programmalijn.

- Het project bevat minimaal 1 hectare aaneengesloten bos bij de aanleg van nieuw bos of 0,5 hectare bij de uitbreiding van bestaand bos.

- Het plantmateriaal is klimaatbestendig, streekeigen en passend bij het bodemtype.

- Met de aanplant dient te kunnen worden gestart binnen een jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking en dient te zijn afgerond binnen twee jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking.

- Het meerjarig vervolgbeheer en de duurzame instandhouding is aantoonbaar geregeld.

- Het initiatief is gericht op de aanleg van een nieuw bosperceel of houtig landschapselement en het duurzame behoud ervan.

- Het initiatief komt niet voort uit herplantplicht.

- Het initiatief is niet in strijd met provinciaal beleid.

- De benodigde vergunningen en eventuele andere toestemmingen zijn verleend of er is reëel zicht daarop (obstakelvrij). 

- De aan te planten en te beheren lijnvormige begroeiing is totaal minimaal 0,1 hectare groot, is maximaal 20 meter breed en ten minste 50 meter lang, in geval van aanplant met bosplantsoen, en/of bevat ten minste 22 bomen van minimaal de maat 10/12 centimeter met een minimale plantafstand van 7,5 meter.

- Het meerjarig vervolgbeheer en de duurzame instandhouding is aantoonbaar geregeld.

- Het initiatief is gericht op de aanleg van een nieuw bosperceel of houtig landschapselement en het duurzame behoud ervan. 

- Het plantmateriaal is streekeigen en passend bij het bodemtype.

- Het initiatief komt niet voort uit herplantplicht.

- Het initiatief is niet in strijd met provinciaal beleid.

- De benodigde vergunningen en eventuele andere toestemmingen zijn verleend of er is reëel zicht daarop (obstakelvrij).

- Het project bevat minimaal 5 erven die gelegen zijn buiten de bebouwde kom. 

- Per erf zijn er minimaal 5 bomen van minimaal de maat 10/12 centimeter (of een vergelijkbare oppervlakte bossingels en/of struiken worden geplant). 

- Het plantmateriaal is streekeigen en passend bij het bodemtype.

- Het meerjarig vervolgbeheer en de duurzame instandhouding is aantoonbaar geregeld.

- Het initiatief is gericht op de aanleg van een nieuw bosperceel of houtig landschapselement en het duurzame behoud er van. 

- Het initiatief komt niet voort uit herplantplicht.

- Het initiatief is niet in strijd met provinciaal beleid.

- De benodigde vergunningen en eventuele andere toestemmingen zijn verleend of er is reëel zicht daarop (obstakelvrij).

Voor de uitgebreide voorwaarden en de spelregels per programmalijn verwijzen wij naar de officiële subsidieregeling 'Bos en Hout provincie Groningen', het uitvoeringsprogramma (PDF PDF-bestand, 5 MB), de kansenkaart (PDF PDF-bestand, 2 MB) en de brochure 'overzicht beplantingstypen (PDF PDF-bestand, 1.000 KB)'.

Procedure

Wij adviseren u om de subsidieregeling en aanbestedingsregels eerst te lezen. Ook op onze algemene pagina over subsidies vindt u wellicht nuttige informatie.

Voor uw aanvraag vult u het formulier in dat betrekking heeft op uw project. Dat kan via de onderstaande knoppen. U kunt uw aanvraagformulier alleen online indienen. De begeleidende documenten kunt u online aan het aanvraagformulier toevoegen.

Bij de aanvraag moeten ook alle gegevens worden overlegd die in artikel 1.5 van de subsidieregeling worden gevraagd. Gegevens die u niet in het aanvraagformulier kwijt kunt, kunt u als bijlage toevoegen aan het aanvraagformulier. Het gaat daarbij een projectvoorstel met daarin:

 • Informatie over de te beplanten locatie op een kaart en in beeldmateriaal. 
 • Informatie over de omvang van het project, refererend naar de subsidievereisten van de betreffende programmalijn. 
 • Een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, inclusief beplantingsplan, ontwerp- en beheerplan alsmede planning
 • Een beschrijving van de doelstellingen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd en hoe de activiteiten bijdragen aan het in artikel 1.2 gestelde doel. Daarbij wordt aangegeven hoe het project past binnen de Kansenkaart voor de betreffende programmalijn, het Uitvoeringsprogramma Bos en Hout en zo niet, op welke andere wijze aanleg passend in het landschap wordt geacht, zoals binnen de Houtsingel Hoofdstructuur
 • Een projectbegroting en financieringsplan

U kunt onderdelen van bovenstaande informatie ook als een aparte bijlage toevoegen.

Overige bijlagen indien van toepassing

 • Kopie van de toezeggingen/aanvragen van de bijdragen van de overige financiers
 • Door deelgenoten ondertekende samenwerkingsovereenkomst
 • Door de aanvrager en de gemachtigde ondertekende machtigingsverklaring
 • Kopie afgegeven vergunningen of documenten / correspondentie waaruit blijkt dat er een reële kans is op vergunningen of andere benodigde toestemmingen

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Uiterlijk 13 weken na het indienen van de aanvraag kunt u een besluit verwachten. Als de aanvraag niet compleet is, kan deze termijn langer worden. 

We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. We verdelen de middelen op basis van volgorde van binnenkomst.
Gedeputeerde Staten beslissen over uw aanvraag. U ontvangt van ons een brief of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als uw aanvraag is goedgekeurd, start het project. U legt verantwoording af over uw project, zoals is omschreven in het door u te ontvangen subsidiebesluit. Wijzigingen ten opzichte van de aanvraag moeten van tevoren worden gemeld aan het subsidieloket en worden goedgekeurd. Bijvoorbeeld als uw project vertraging oploopt of een onderdeel onverhoopt niet of anders uitgevoerd wordt.

Na het afronden van uw project hebt u 13 weken de tijd om uw project gereed te melden en de definitieve vaststelling van de subsidie aan te vragen. In het subsidiebesluit staat vermeld waaraan uw rapportages dienen te voldoen. 

Wanneer wij na afronding van uw project uw aanvraag tot vaststelling voor subsidie ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. Hierover ontvangt u schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag zo snel mogelijk naar u over. Als u al een voorschot gehad hebt, verrekenen we dat met de afrekening. Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot. 
Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie deels of volledig intrekken. Dit gebeurt als u zich niet of deels heeft gehouden aan de subsidieverplichtingen. 

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met het subsidieteam via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl