Boerenexperimenten in de Friese Kleiweide (Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw)

Wilt u een bijdrage leveren aan de overgang naar een meer natuurinclusieve landbouw in de Friese Kleiweide? Bij agrariërs leven vaak inspirerende ideeën hoe de landbouw richting toekomst vorm kan worden gegeven. Men experimenteert op het eigen bedrijf met een teeltsysteem of – techniek of kijkt hoe natuurinclusieve maatregelen in te passen zijn in de bedrijfsvoering. Met deze uitvoeringsregeling geven wij ruimte om deze acties verder te brengen.

Deze regeling is gesloten

U kunt geen aanvraag meer indienen.

Aanvraagperiode

Tot en met 1 april 2024 kunt u een aanvraag indienen.

Budget

Er is voor de komende periode € 200.000 beschikbaar.

Voor wie? 

Samenwerkingsverbanden van twee of meer agrarische ondernemers in de Friese Kleiweide al dan niet samen met gebiedspartijen als terreinbeheerders of ketenpartijen. Hierbij moet een agrarische ondernemer als penvoerder optreden.

Waarvoor

Vanuit de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw ondersteunen we vernieuwende ideeën van twee of meer agrarische ondernemers.  Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een experiment op het gebied van natuurinclusieve teelttechniek, perceelinrichting, smart farming en/of gebruik van omgevingsfactoren of een combinatie daarvan. 

Uitgangspunten

Natuurinclusieve landbouw is een economisch en ecologisch rendabel landbouwsysteem. Boeren zetten in op een meer natuurlijke balans in hun landbouwsysteem. De uitgangspunten zijn productie van voedsel, productie van biodiversiteit, economisch gezonde landbouwbedrijven en meer verdienmodellen en nieuw verdienvermogen rond nieuwe natuurinclusieve landbouwsystemen.

Maximale vergoeding

De subsidiabele kosten bedragen minimaal € 5.000. De subsidie is maximaal € 25.000.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het project minimaal:

 •  Bijdragen aan de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw.
 •  Bijdragen aan de realisatie van ten minste een van de volgende themalijnen uit het streefbeeld en actieplan natuurinclusieve landbouw van de Friese Kleiweide:
  • Renderende landbouw zonder nadelige effecten voor de leefomgeving;
  • Meer verbinding met een biodivers platteland;
  • Verrijken bodemleven;
  • Optimale benutting water;
  • Beter benutten circulaire ketens;
  • Vergroten kennis en ruimte voor experimenten en nieuwe samenwerkingsvormen.
 • Vernieuwend zijn, waarbij er sprake moet zijn van vernieuwing ten opzichte van het al bestaande in het gebied van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. 
 • Bijdragen aan een van de vier pijlers van biodiversiteit: functionele agrobiodiversiteit, landschappelijke diversiteit, regionale diversiteit en diversiteit van soorten.

Verder moet het project aan minimaal 2 van de volgende criteria bijdragen:

 • Duurzame nieuwe samenwerkingsverbanden: het project heeft een voorbeeldwerking, levert ervaringen op waarmee andere samenwerkingsverbanden en ondernemers hun voordeel kunnen doen. 
 • Het vergroot het handelingsperspectief in het kader van natuurinclusieve landbouw.
 • De beoogde innovatie heeft een brede toepasbaarheid.
 • Er ontstaat een nieuwe ketensamenwerking of cross-over-samenwerking.
 • Het project draagt in hoge mate bij aan minimaal twee van de volgende vier pijlers van biodiversiteit: functionele agrobiodiversiteit, landschappelijke diversiteit, regionale diversiteit en diversiteit van soorten.

Voor de volledige voorwaarden verwijzen we naar de officiële regeling.

U heeft een idee voor een project of activiteit wat voldoet aan de criteria. Wij adviseren u om uw projectidee voor te leggen aan de gebiedscoördinator Friese Kleiweide. Hiervoor kunt u contact opnemen met Wim van Gorkum, telefoonnummer: 06 - 52 45 16 94, e-mail: w.vangorkum@fryslan.frl.

Uw aanvraag dient u digitaal in. Wij hebben onder meer de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

 • projectplan ( PDF-bestand, 370 KB)
 • begroting en dekkingsplan

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. De provincie Groningen beoordeelt namens de betrokken partijen van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor deze subsidie. We verdelen de middelen op basis van volgorde van binnenkomst.

Binnen 13 weken nadat we de volledige subsidieaanvraag hebben ontvangen beslissen we over uw aanvraag. 

U ontvangt van ons een brief of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd. Als wij positief over uw aanvraag besluiten krijgt u binnen enkele weken het hele subsidiebedrag als voorschot uitbetaald.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

U voert uw project uit en na afronding stuurt u ons een kort verslag. Als uw project niet doorgaat of anders is geworden, dan moet u ons dat direct laten weten. 

Als de subsidie op grond van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) wordt verstrekt, stellen wij de subsidie conform Europese kaders vast op daadwerkelijk gemaakte kosten. In de beschikking geven wij aan welke informatie benodigd is om de subsidie vast te kunnen stellen. 

Wanneer wij uw aanvraag tot vaststelling ontvangen hebben, nemen wij een besluit. Als het project is verlopen zoals u heeft aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen. Houdt u er rekening mee dat uw project in onze steekproef kan vallen. U wordt dan gevraagd uw project inhoudelijk en financieel te verantwoorden. 

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.