Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB)

In landbouwgebied is er subsidie mogelijk voor beheermaatregelen voor natuur en landschap, bijvoorbeeld voor weidevogel- en akkervogelbeheer.

Deze subsidieregeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Voor wie?

Individuele boeren kunnen subsidie krijgen via een van de drie agrarische collectieven in de provincie Groningen. Het collectief sluit hiervoor een contract met individuele boeren.

Voorwaarde

De grond ligt binnen één van de begrensde leefgebieden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In het Natuurbeheerplan zijn leefgebieden begrensd voor weidevogels, akkervogels, natte en droge dooradering en water.

Aanvragen

Wanneer u wilt weten of er vergoeding voor agrarisch natuurbeheer op uw grond mogelijk is, neemt u contact op met een van de drie agrarische collectieven in de provincie Groningen:

Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen
Telefoon:  0597 - 72 69 66
E-mail:  info@anog.nl

Vereniging Agrarisch Natuur en Landschap Midden-Groningen
Telefoon:  06 - 24829189 (Menze Hofman, gebiedscoördinator)
E-mail:  info@collectiefmiddengroningen.nl  of menzehofman@collectiefmiddengroningen.nl

Gebiedscollectief Groningen West
Telefoon:  0594 - 72 10 13
E-mail:  info@collectiefgroningenwest.nl

Heeft u nog vragen?

Ook voor overige vragen over de subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer kunt u terecht bij een van de drie agrarische collectieven.