Naderingsdetectietransponder- en radartechniek windparken provincie Groningen

Exploitanten van een of meerdere windturbines in de provincie Groningen kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf en installatie van zogeheten transponder- of radartechniek op een windturbine. Hiermee willen we exploitanten stimuleren om de rood-knipperende obstakelverlichting op windturbines aan te passen. Technologische ontwikkelingen maken het nu mogelijk om de verlichting alleen in te schakelen wanneer een vliegtuig zich in de nabijheid van het windpark bevindt. Naar verwachting kan hiermee de tijd dat de lampen branden aanzienlijk worden verminderd. Daarmee zal de hinder voor omwonenden sterk verminderen.

Aanvraagperiode

U kunt een aanvraag indienen tot en met 31 december 2024.

Beschikbaar budget

Er is in totaal € 800.000 beschikbaar.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor exploitanten van een of meerdere windturbines, of een samenwerkingsverband van exploitanten. Wanneer er sprake is van een samenwwerkingsverband wordt de subsidie aangevraagd door een deelnemer met rechtspersoonlijkheid en draagt het project de instemming van alle deelnemers in het samenwerkingsverband.

Voorwaarden

 • Subsidie kan worden verstrekt voor: 
  • de aanschaf van de transponder- of radartechniek op een windturbine in de provincie Groningen; 
  • de installatie van de transponder- of radartechniek op een windturbine in de provincie Groningen. 
 • Het project is gericht op het verminderen van de lichthinder veroorzaakt door de obstakelverlichting op windturbines.
 • Het project wordt uitgevoerd in de provincie Groningen.
 • De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen: 
  • de activiteit waarvoor subsidie wordt verleend wordt binnen één jaar na subsidieverlening geïnstalleerd en is uiterlijk binnen twee jaar volledig operationeel; 
  • de windturbine moet na plaatsing van het systeem nog minstens 10 jaar in exploitatie zijn waarbij de transponder- of radartechniek wordt toegepast.

Wanneer geen subsidie? 

Subsidie wordt geweigerd als de aanvrager, of de exploitanten van windturbines die deelnemen aan het samenwerkingsverband, een SDE++-beschikking voor de betreffende windturbines heeft ontvangen na 31 december 2022.

Maximale subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 subsidie per windturbine.

Lees meer in de officiële regeling.

Procedure

U kunt uw aanvraag digitaal indienen. Aan het formulier moet u een aantal bijlagen toevoegen:

 • Een projectplan waarin in ieder geval is opgenomen:
  • de vermelding van de windturbines waarop de aanvraag betrekking heeft;
  • de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd;
 • een offerte (niet ouder dan 6 maanden) voor de aanschaf en installatie van de transponder- of radartechniek;
 • als de aanvraag wordt ingediend namens een samenwerkingsverband moet een door alle deelnemers ondertekende verklaring te worden overgelegd, waaruit blijkt dat het project de instemming heeft van alle betrokken exploitanten;
 • een sluitende begroting.

Aanvragen

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. De provincie Groningen beoordeelt namens de betrokken partijen van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor deze subsidie. We verdelen de middelen op basis van volgorde van binnenkomst.

Binnen 13 weken nadat we de volledige subsidieaanvraag hebben ontvangen beslissen we over uw aanvraag. 

U ontvangt van ons een brief of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd. Als wij positief over uw aanvraag besluiten krijgt u binnen enkele weken het hele subsidiebedrag als voorschot uitbetaald.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

U voert uw project uit en na afronding stuurt u ons een kort verslag. Als uw project niet doorgaat of anders is geworden, dan moet u ons dat direct laten weten. 

Indien de subsidie op grond van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) wordt verstrekt, stellen wij de subsidie conform Europese kaders vast op daadwerkelijk gemaakte kosten. In de beschikking geven wij aan welke informatie benodigd is om de subsidie vast te kunnen stellen. 

Wanneer wij uw aanvraag tot vaststelling ontvangen hebben, nemen wij een besluit. Als het project is verlopen zoals u heeft aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen. Houdt u er rekening mee dat uw project in onze steekproef kan vallen. U wordt dan gevraagd uw project inhoudelijk en financieel te verantwoorden. 

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de provincie Groningen via:

Telefoon 050 - 316 49 11

E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl