Erfgoedpanden in een gebiedsaanpak

Deze subsidie is bedoeld voor het behoud van erfgoedpanden inclusief de monumentale waarden binnen een gebiedsaanpak in het aardbevingsgebied van de provincie Groningen. Daarnaast dient de subsidie de ruimtelijke kwaliteit van het betreffende werkgebied van de gebiedsaanpak waarbinnen het erfgoedpand is gelegen te bevorderen. Ook is de subsidie bedoeld voor het stimuleren van de herbestemming van erfgoedpanden in het aardbevingsgebied van de provincie Groningen en van investeringen die bijdragen aan energiebesparende maatregelen. Aanvragen kunnen ingediend worden door de gemeenten: Het Hogeland, Midden-Groningen, Eemsdelta, Oldambt en Groningen. 
 

Aanvraagperiode

De gemeenten Het Hogeland, Midden-Groningen, Eemsdelta, Oldambt en Groningen kunnen tot 1 juli 2024 een complete aanvraag indienen. 

Beschikbaar budget

Er is een totaalbudget beschikbaar van € 10.500.000 tot 1 juli 2024

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor de gemeenten Het Hogeland, Midden-Groningen, Eemsdelta, Oldambt en Groningen. 

Voorwaarden

De subsidieregeling en de voorwaarden vindt u in de officiële regeling.

Maximale vergoeding

De hoogte van de subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.500.000. 

U kunt de subsidie online aanvragen. 

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag: 

 • Een door een deskundige opgesteld plan voor groot onderhoud of een restauratieplan zoals beschreven in artikel 12 van de subsidieregeling alsmede een plan voor het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit
 • Indien ook  subsidie wordt aangevraagd voor herbestemming, energiebesparende maatregelen of vervangende dakbedekking toepassing: Een door een deskundige opgesteld projectplan waarin naast de werkzaamheden voor groot onderhoud en restauratie ook een actuele beschrijving van de werkzaamheden herbestemming energiebesparende maatregelen of vervangende dakbedekking zijn opgenomen
 • Een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat de eigenaar van het erfgoedpand of eigenaren van de erfgoedpanden instemt/instemmen met de subsidieaanvraag
 • De benodigde vergunningen voor de werkzaamheden aan het betreffende erfgoedpand waarvoor subsidie wordt aangevraagd, of een schriftelijke verklaring van het bevoegd gezag dat een vergunning voor de in het project opgenomen werkzaamheden niet is vereist
 • Een begroting van het gehele ingediende project, ingediend in het door GS opgestelde format
 • Een dekkingsplan waaruit blijkt met welke financiële middelen het gehele project gedekt wordt, inclusief bewijsstukken waaruit blijkt dat de in het dekkingsplan opgenomen financiële middelen reeds toegezegd dan wel beschikbaar zijn
 • Een tijdsplanning van de werkzaamheden
 • Indien er sprake is van kosten voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen: Een beschrijving van de voorgenomen maatregelen en een offerte of kostenraming opgemaakt door een ter zake deskundige onder vermelding van naam en datum
 • Indien er sprake is van kosten voor vervangende dakbedekking: een toelichting waarin onderbouwd wordt dat er sprake is van vervangende dakbedekking zoals bedoeld in artikel 1 onder aa en een offerte of kostenraming onder vermelding van naam en datum, opgemaakt door een ter zake deskundige (indien van toepassing)
 • In geval er een aanvraag wordt gedaan voor herbestemming: een exploitatieplan voor de vijfjaren volgend op het jaar waarin een subsidieaanvraag op grond van deze regeling wordt ingediend (indien van toepassing)
 • Een door het college van B&W vastgesteld plan voor de gebiedsaanpak en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit waarbinnen het project is gelegen*

Aanvraagformulier

Binnen 13 weken nadat we de volledige subsidieaanvraag binnen hebben beslissen we over uw aanvraag. U ontvangt van ons een brief of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.
 

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met uw contactpersoon bij de provincie via: 

Telefoon: 050-3164911