Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

Organiseert u als cultuur- of erfgoedinstelling een activiteit in de provincie Groningen rondom amateurkunst, cultuurparticipatie, erfgoed, archeologie of de Nedersaksische taal? Richt de activiteit zich op het actief meedoen van de deelnemers? En heeft deze een regionale of provinciale uitstraling? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie. Met de subsidieregeling 'Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed' moedigt de provincie instellingen aan om nieuw cultuuraanbod te maken.

Aanvraagrondes

In 2023 kunt u uw aanvraag doen voor 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september en 1 november.

Beschikbaar budget

Er is in 2023 € 351.000,- budget beschikbaar.

Voor wie?

Cultuur- of erfgoedstichtingen, of verenigingen zonder winstoogmerk. Andere privaatrechtelijke rechtspersonen zijn uitgesloten.

Maximale vergoeding

 • Het maximale subsidiebedrag is € 40.000 per aanvraag. 
 • Het minimale subsidiebedrag is € 2.500 per aanvraag. 
 • De provinciale subsidie bedraagt in 2023 maximaal 50% van de totale kosten.

Waar kunt u subsidie voor aanvragen?

Hierbij gaat het om vernieuwende activiteiten geïnitieerd vanuit culturele instellingen, met (artistiek) inhoudelijke invulling, die de toegang tot cultuur voor (groepen) inwoners die nu niet of nauwelijks actief participeren, aantoonbaar vergroot.

Hierbij het gaat om incidentele vernieuwende activiteiten gericht op het stimuleren van actieve deelname en ontwikkeling van amateurkunstenaars.

Hierbij gaat het om activiteiten op het gebied van erfgoed/archeologie, behorend tot de Collectie Groningen, die een duidelijk vernieuwend karakter hebben en gericht zijn op participatie en het vergroten van de kennis, beleving en waardering van erfgoed of archeologie.

Hierbij gaat het om vernieuwende culturele activiteiten die zich richten op het behouden en bevorderen van het gebruik van de Nedersaksische taal.

Algemene voorwaarden

 • De activiteit moet plaatsvinden in de provincie Groningen;
 • De activiteit overstijgt de lokale belangen;
 • De activiteit richt zich op een doelgroep die voor een groot deel uit de provincie Groningen komt;
 • De activiteit wijkt nadrukkelijk af van de reguliere activiteiten van de aanvrager.

De uitgebreide voorwaarden, subsidiabele kosten en niet-subsidiabele kosten staan in de officiële regeling. Wij raden u aan deze eerst goed door te nemen voordat u uw aanvraag indient.

Wanneer geen subsidie?

 • Het aan te vragen subsidiebedrag lager is dan € 2.500 of hoger dan € 40.000; 
 • U 3 keer subsidie hebt gekregen voor eenzelfde soort activiteit uit deze subsidieregeling;
 • De aanvrager geen cultuur- en/of erfgoedinstelling of vereniging zonder winstoogmerk is, maar een andere privaatrechtelijke rechtspersoon.

Procedure

U kunt hieronder digitaal het formulier invullen. Aan het einde van het formulier moet u vier bijlagen toevoegen:

 • Projectplan, inclusief planning en communicatieplan
 • Begroting
 • Dekkingsplan
 • Gespecificeerde toelichting op de begrotingskosten en de subsidiabele kosten

Heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen van het projectplan of de begroting? Neem dan contact op met een van onze steuninstellingen.  

Stuur een mail met uw vraag en telefoonnummer naar één van onderstaande e-mailadressen en een adviseur neemt contact met u op:

Aanvragen

U krijgt binnen 2 weken na uw aanvraag een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Binnen 13 weken besluiten wij over uw subsidieaanvraag.

U kunt bezwaar indienen tegen ons besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Zodra het waarschijnlijk of zeker is dat de activiteit waarvoor de subsidie is verleend niet volledig wordt uitgevoerd, als de werkzaamheden (moeten) worden gewijzigd, of als u niet aan de verplichtingen van de subsidieregeling kunt voldoen, moet u ons dit schriftelijk melden.

Ter controle kunnen we facturen met betalingsbewijzen en een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden bij u opvragen.

Houdt er rekening mee dat uw project in onze steekproef kan vallen. U wordt dan gevraagd uw project inhoudelijk en financieel te verantwoorden. Bewaar daarom alle bonnetjes zorgvuldig.
Het kan zo zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder heeft gekost dan u had begroot.
Wij kunnen ook de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als u zich niet (helemaal) heeft gehouden aan de subsidievoorwaarden.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de provincie:

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl