Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

Activiteiten van cultuur- en erfgoedinstellingen gericht op Groningse deelnemers en publiek, maken aanspraak op de subsidie Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed. Met deze regeling moedigt de provincie instellingen aan om nieuw cultuuraanbod te maken.

Aanvraagperiode

U kunt een aanvraag doen vóór 1 februari 2022. De overige rondes sluiten op 1 mei 2022, 1 september 2022 en 1 november 2022.

Beschikbaar budget

Er is in 2022 € 455.000 beschikbaar.

Amateurkunst en cultuurparticipatie

Met de regeling stimuleert de provincie actieve deelname aan amateurkunst. Daarnaast geeft deze subsidieregeling ruimte voor vernieuwende culturele activiteiten, die zich richten op inwoners van de provincie Groningen die nu niet of nauwelijks deelnemen aan kunst en cultuur.

Erfgoed en archeologie

Activiteiten gericht op erfgoed en archeologie komen in aanmerking voor subsidie wanneer er een duidelijke rol is voor het publiek en daarmee de kennis, beleving en waardering van het erfgoed en de archeologie vergroot worden.

Nedersaksisch

Er is ook subsidie beschikbaar voor culturele activiteiten die gericht zijn op het behouden en bevorderen van het gebruik van de Nedersaksische taal. Het gaat dan om activiteiten die in meerdere provincies plaatsvinden. 

Voorwaarden

Aanvragen dienen aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • De aanvrager is een culturele- of erfgoedstichting of vereniging zonder winstoogmerk. Andere privaatrechtelijke rechtspersonen zijn uitgesloten;
  • Activiteiten op het gebied van erfgoed moeten behoren tot de Collectie Groningen, dus Groninger taal, tradities, landschap, materieel erfgoed en gebouwd erfgoed en archeologie;
  • De activiteit moet plaatsvinden in de provincie Groningen;
  • De activiteit overstijgt de lokale belangen;
  • De activiteit richt zich op een doelgroep die voor een substantieel deel uit de provincie Groningen komt;
  • De activiteit vindt in de provincie Groningen plaats;
  • De activiteit wijkt nadrukkelijk af van de reguliere activiteiten van de aanvrager
  • In 2021 krijgen projecten maximaal 70% van de subsidiabele kosten vergoed.
  • Vanaf 2022 wordt maximaal de helft van de subsidiabele kosten vergoed.
  • Aanvragers ontvangen minimaal € 2.500 en maximaal € 40.000 subsidie.

Subsidiebedrag in 2021

Het beschikbare budget voor 2021 is ruimer dan in de jaren daarna. Met een verhoogd budget stimuleert de provincie culturele instellingen bij het opzetten van een nieuw programma in coronatijd. Het kan bijvoorbeeld helpen bij het inhuren van zzp’ers en flexkrachten. 

Evaluatie regeling

De in 2021 vastgestelde regeling zal na een jaar in werking te zijn geweest begin 2022 worden geëvalueerd. De verwachting is dat mogelijke wijzigingen in de subsidieregeling vanaf maart 2022 in werking zullen treden. Deze mogelijke wijzigingen zullen op de website van de subsidieregeling worden gepubliceerd.

Aanvragen

Lees voor het aanvragen goed de subsidie-eisen door in de officiële regeling.

Aanvragen

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met ons Subsidieteam via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl