Algemene regels en wetten

Er zijn verschillende subsidieregelingen voor bijvoorbeeld kunst, cultuur, leefomgeving, energiebesparing en natuurbeheer. Ondernemers, particulieren, stichtingen en verenigingen en (semi)overheid kunnen subsidie krijgen. Veel geld van de provincie gaat naar deze subsidies. Hiermee stimuleren we de uitvoering van heel veel activiteiten.

Regels en wetten

Om het geld goed en eerlijk te verdelen gelden er regels voor het aanvragen en afhandelen van een subsidie.

De algemene regels staan in:

Naast de algemene regels gelden de regels van specifieke subsidieregelingen. 

Er wordt volgens een vaste procedure een besluit genomen over uw subsidieaanvraag. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

Looptijd subsidies

Subsidies kunnen worden verstrekt voor een eenmalige activiteit, maar ook voor langlopende activiteiten. De subsidies voor langlopende activiteiten noemen we periodieke subsidies (voor een heel kalenderjaar of boekjaar). Deze zijn meestal bestemd voor instellingen die activiteiten uitvoeren die passen bij ons beleid.

Misbruik van subsidies

Bij de verstrekking van subsidies gaan we uit van vertrouwen. Er worden niet altijd bewijzen gevraagd waarmee de subsidie moet worden verantwoord. Wij verwachten daarom van u dat u contact met ons opneemt als het u niet lukt om de activiteiten volgens afspraak of binnen de afgesproken tijd uit te voeren.

De provincie voert steekproeven uit om misbruik van subsidies te voorkomen. Het is daarom belangrijk om bewijsstukken van de subsidie vijf jaar te bewaren. Wanneer er sprake is van misbruik van subsidies, leggen wij die gevallen vast in een register. Welke gegevens we bewaren en hoe lang we dit doen, is te vinden in Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies provincie Groningen 2022. Hoe de provincie in haar algemeenheid omgaat met uw persoonsgegevens vindt u in onze privacyverklaring

Vragen over subsidies?

U kunt met uw vragen terecht bij de provincie.

Telefoon: 050 316 49 11 
Email: subsidies@provinciegroningen.nl