Algemene regels en wetten

De provincie heeft subsidieregelingen voor ondernemers, kunst en cultuur, projecten in de leefomgeving, energiebesparing en natuurbeheer. Veel geld van de provincie gaat naar subsidies. Hiermee stimuleren we de uitvoering van een activiteit.

Regels en wetten

Om het geld goed en eerlijk te verdelen gelden er regels voor het aanvragen en afhandelen van een subsidie. Er zijn algemene regels en wetten voor subsidieverlening en -verantwoording die gelden voor alle subsidies. De algemene regels staan in de Algemene wet bestuursrecht en in onze Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 en de Procedureregeling Subsidies provincie Groningen 2018. De Procedureregeling geldt vanaf 1 juni 2018. Voor subsidies van vóór 1 juni 2018 geldt de Beleidsregel uitvoering Rijkssubsidiekader (PDF PDF-bestand, 68 KB). Daarnaast gelden de regels van specifieke subsidieregelingen. Wij nemen volgens een vaste procedure een besluit over uw subsidieaanvraag. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

Looptijd subsidies

Subsidies kunnen worden verstrekt voor een eenmalige activiteit, maar ook voor langlopende activiteiten. De subsidies voor langlopende activiteiten noemen we periodieke subsidies (voor een heel kalenderjaar of boekjaar). Deze zijn meestal bestemd voor instellingen die activiteiten uitvoeren die passen bij ons beleid.

Misbruik van subsidies

Bij de verstrekking van subsidies gaat de provincie uit van vertrouwen. Er worden niet altijd bewijzen gevraagd waarmee de subsidie moet worden verantwoord. Wij verwachten daarom van u dat u contact met ons opneemt als het u niet lukt om de activiteiten volgens afspraak of binnen de afgesproken tijd uit te voeren. De provincie voert steekproeven uit om misbruik van subsidies te voorkomen. Het is daarom belangrijk om bewijsstukken van de subsidie vijf jaar te bewaren. Wanneer er sprake is van misbruik van subsidies, leggen wij die gevallen vast in een register. Welke gegevens we bewaren en hoe lang we dit doen, is te vinden in Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies provincie Groningen 2022. Hoe de provincie in haar algemeenheid omgaat met uw persoonsgegevens vindt u in onze privacyverklaring

Vragen over subsidies?

Hebt u een plan of idee, maar weet u niet of er subsidiemogelijkheden zijn? U kunt met uw vragen terecht bij het Subsidieteam.

Telefoon: 050 316 47 00 
Email: subsidies@provinciegroningen.nl