Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Bent u eigenaar of beheerder van maatschappelijk vastgoed, zoals een dorps- of buurthuis, een culturele instelling, onderwijs- of zorginstelling? Bent u op zoek naar hulp en begeleiding bij het verduurzamen van uw gebouwen? Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld aan provincies, waarmee ze vanaf 2021 vastgoedeigenaren van advies en ondersteuning op maat kunnen voorzien.

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 1,5 miljoen woningen en gebouwen verduurzaamd zijn. Daar wordt op allerlei manieren aan gewerkt. Het 'ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed' heeft hierbij als doel de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te versnellen. 

Ondersteuning en begeleiding

Instellingen met weinig panden in bezit, kunnen vanuit dit programma ondersteuning en begeleiding krijgen. De provincie zet hiervoor onder andere een duurzaamheidscoach in die u helpt bij het opstellen van een aanpak voor het verduurzamen van uw panden. Ook adviseert hij over bijvoorbeeld welke maatregelen slim zijn om te nemen en hoe deze gefinancierd kunnen worden. Daarnaast kan hij helpen bij het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering. De uitvoering van de maatregelen zelf wordt niet met dit programma gefinancierd, maar er is dus wel ondersteuning mogelijk tijdens de uitvoering. 

Voor wie?

Het programma is gericht op eigenaren met weinig panden in bezit. In de regeling wordt daaronder verstaan:

  • gemeenten met minder dan 25.000 inwoners op 1 oktober 2020 (peildatum 1 oktober 2020);
  • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het primair onderwijs, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
  • schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het voortgezet onderwijs, met maximaal 5 gebouwen in eigendom;
  • zorgaanbieders in langdurige zorg (met uitzondering van ziekenhuizen) en eerstelijnszorg, met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
  • sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente, met maximaal 20 gebouwen in eigendom;
  • culturele instellingen met maximaal 10 gebouwen in eigendom;
  • stichtingen, verenigingen of co√∂peraties die gebouwen beheren met een publieksfunctie zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwen in eigendom

Duurzaamheidscoach

De provincie Groningen heeft een duurzaamheidscoach ingehuurd om de uitvoering van dit programma te coördineren. De provinciale duurzaamheidscoach gaat de komende maanden in gesprek met de instellingen die onder de regeling vallen. In deze gesprekken gaat de coach de wensen, behoeften en obstakels voor verduurzaming in kaart brengen. Zo wordt duidelijk aan welke ondersteuning behoefte is en welke partijen de instellingen het beste kunnen helpen richting het uitvoeren van maatregelen. Heeft de coach nog geen contact met u gezocht, maar denkt u wel dat uw instelling in aanmerking komt? Laat dat dan weten via de onderstaande contactgegevens.
 

Contact

Neem contact op met onze duurzaamheidscoach Peter Kiers via: P.Kiers@provinciegroningen.nl, of kijk voor meer informatie over de regeling op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).