Zilte teelt en aquacultuur

Wereldwijd vormen verzilte landbouwgronden in kustgebieden een groot probleem. Dit komt door zeespiegelstijging, bodemdaling en langere periodes van droogte. Om deze gronden te kunnen blijven gebruiken voor landbouw, zijn gewassen en teeltmethodes die tegen zout kunnen nodig. De provincie richt daarom het noordelijk tussengebied in als proeftuin voor zilte en zouttolerante landbouw en aquacultuur. Een bijzonder gebied tussen land en zee waar praktijkonderzoek en pilots plaatsvinden.

Rol provincie

We maken het gebied toegankelijk, zorgen voor elektriciteit en zoet water en stellen de grond ter beschikking. Ook plaatsen we een klein bezoekerscentrum. Verder brengen we initiatiefnemers met elkaar in contact en wisselen we kennis en ervaring uit met vergelijkbare projecten in Zeeland en Texel.

Eerste initiatieven

In 2021 startten ondernemers en kennisinstellingen de eerste initiatieven. Zo vond onderzoek plaats naar het opkweken van kleine garnalen tot extra groot formaat. Ook zijn proefvelden aangelegd voor onderzoek naar bodemverbetering en het telen van pootaardappelen, peulvruchten en granen die beter tegen zout kunnen. Meerdere onderwijsinstellingen en bedrijven doen mee aan de proeven. De opgedane kennis is interessant voor klimaatbestendige landbouw wereldwijd. 

Project De zilte kleibodem doorgronden

Een rijk bodemleven is belangrijk voor een hogere opbrengst. Zeker als het lange tijd droog of nat is. Maar hoe verbeter je een zoute bodem die weinig voedingsstoffen heeft? Welke teeltmethodes en gewassen brengen het bodemleven dan op gang? Welke schimmels en bacteriën in de bodem zorgen ervoor dat aardappels beter tegen zout kunnen? Om dat uit te zoeken startte in 2022 een vierjarig project van de Rijksuniversiteit Groningen en GreenFinch Research. De onderzoekers werken hierin samen met meerdere kennisinstellingen en bedrijven. De opgedane kennis moet leiden tot een betere monitoring en beheer van de bodemkwaliteit. En tot de ontwikkeling van aardappelrassen die beter tegen zoute omstandigheden kunnen. Het Waddenfonds ondersteunt het onderzoek financieel.

Project Wadwier

In mei 2023 startte het project Wadwier met financiële steun van het Waddenfonds. Ondernemers doen samen met de Hanzehogeschool Groningen onderzoek naar het kweken van zeewier voor de productie van veevoer, bioplastic en cosmetische producten. In 2024 breidt het project uit met twee kweekbassins. Voor de toekomst is er serieuze belangstelling voor het grootschaliger kweken van zeewier en zouttolerante gewassen.

Heeft u nog vragen?

Of bent u geïnteresseerd in zilte teelt of aquacultuur bij de Dubbele Dijk? Neem dan contact op met Michel Tempels: