Slib: van probleem naar oplossing

De natuur in de Eems-Dollard is flink verstoord. Er zit te veel slib in het water, waardoor het aantal vissen, vogels en planten achteruitgaat. Het troebele water zorgt er ook voor dat vissen niet goed kunnen rondtrekken. Daarnaast zijn er te weinig geleidelijke overgangen tussen zoet en zout water en tussen land en water. Zo'n natuurlijke overgang is een aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren.

Slibinvang

Met de Dubbele Dijk willen we het slibprobleem van de Eems-Dollard helpen oplossen. Door de getijdenduiker kan water uit de Eems twee keer per dag het gebied in en uit stromen. Het overtollige slib dat met het water mee stroomt kan er bezinken. We onderzoeken of de Eems door deze slibinvang minder troebel wordt.

Natuurlijke overgangen

Ook zorgt de slibinvang voor een natuurlijke overgang tussen land en water. In dit getijdengebied kunnen planten, vogels en vissen leven die van brak water houden. 

Klimaatverandering

Slib helpt ook om het kustgebied te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Door de getijdenwerking blijft er steeds een laagje slib achter. Hierdoor wordt de bodem elk jaar een stukje hoger. Zo groeit het laag gelegen gebied achter de dijk mee met de zeespiegelstijging. Ook kan de klei gebruikt worden voor andere toepassingen.