Natuur

De Eems-Dollard is een geliefde plek voor wad- en trekvogels. De slibinvang bij de Dubbele Dijk zorgt voor een natuurlijke overgang tussen land en water. Hierdoor krijgen vogels meer plek om te broeden, rusten en voedsel te zoeken. 

Vogels 

In het zuidelijk deel van de Dubbele Dijk is een open landschap met slikken ontstaan. We zien er verschillende vogels, zoals kluten, pijlstaarten en zeldzame kemphanen. Sommige vogels, zoals steltlopers, eenden en ganzen, gebruiken het gebied om uit te rusten bij hoog water. 

Pijlstaarten (foto: Rob Sjouken)

Vleermuizen

Bijzonder is ook de tweekleurige vleermuis die bij de Dubbele Dijk naar voedsel zoekt. Van deze vleermuissoort zijn in Nederland slechts drie kolonies bekend, waarvan één in Spijk en één in Bierum.

Planten

In het tussengebied groeien nu planten die zich het eerst vestigen op braakliggend land. Zo ontstond tussen beide dijken een zee van bloeiende kamille. Het zaad gebruikte de provincie om de bermen langs provinciale wegen in te zaaien. Na aanleg van de getijdenduiker komen er kwelderplanten op zoals zulte, zeebies en zeekraal.