Toetsingskader projecten landschapsprogramma hoogspanningslijn 380 kV Eemshaven - Vierverlaten

Een project komt in aanmerking voor een bijdrage uit het budget voor het landschapsprogramma als het past binnen het toetsingskader. Daarvoor zijn onderstaande basisregels opgesteld.

Doelstelling van het project

  • Projecten moeten de relatie tussen dorpen en het omliggende landschap verbeteren en/of landschappelijke structuren versterken (of de beleving daarvan); het gaat nadrukkelijk om een landschappelijke plus. In principe wordt bebouwing of regulier/achterstallig beheer en onderhoud niet gefinancierd, tenzij het gaat om cultuurhistorisch waardevolle objecten.
  • Het project draagt bij aan minstens één van de thema's in het programmaplan: dorpen, beplantingen, dijken, watergangen of historische terreinen en wierden.
  • Het project past binnen landschapsbeleid zoals vastgelegd in de provinciale omgevingsvisie.
  • Het projectresultaat is te beleven: het is zichtbaar en bij voorkeur publiek toegankelijk. Projecten moeten nut hebben voor inwoners.
  • Het project vindt plaats binnen 1,5 km (puntobjecten) of 5 km (structuren) van de hoogspanningsverbinding. Zolang de provinciale cofinanciering beschikbaar is komen ook structuren binnen 6 km in aanmerking.
  • Pre: het project draagt ook bij aan andere doelen als natuur, recreatie, leefbaarheid, water en duurzaamheid.
  • Pre: het project draagt bij aan een lokale visie of plan. Bijvoorbeeld een dorpsvisie of gebiedsagenda.