Hoogspanningslijn 380 kilovolt Eemshaven-Vierverlaten

Netwerkbeheerder TenneT legt een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn van 380 kilovolt aan tussen de Eemshaven en Vierverlaten bij Hoogkerk. De bestaande verbinding van 220 kilovolt voldoet niet meer vanwege de groei van de Eemshaven als energieknooppunt. Om de gevolgen van deze verbinding te compenseren investeren TenneT en de provincie in landschaps- en natuurmaatregelen.

Maatregelen

Ter voorbereiding op de uitvoering van de compenserende landschapsmaatregelen is een programmaplan opgesteld. Hierin staat welke projecten op dit moment in beeld zijn om de relatie tussen dorpen en het omliggende landschap langs de nieuwe hoogspanningslijn te verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om nieuwe beplanting, de herinrichting van een watergang of het herstel van een oude dijk of wierde. De projecten moeten binnen 5 jaar na de aanleg van de nieuwe 380 kilovolt hoogspanningslijn, die drie jaar duurt, zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn. TenneT is in april 2020 begonnen met de daadwerkelijke bouw van de verbinding. De verbinding is in 2023 klaar en vervangt de bestaande 220 kV-verbinding. 

Uitvoering landschapsprogramma van start

De Raad van State heeft het programma voor de compensatie van het landschap langs de nieuwe hoogspanningslijn goedgekeurd. TenneT, provincie Groningen en andere partijen kunnen definitief aan de slag met de uitvoering van de maatregelen van het landschapsprogramma voor de hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten 380 kV. De maatregelen uit het landschapsprogramma moeten in 2028 in uitvoering zijn genomen.

Projectenkaart 

Na verkennende gesprekken tussen provincie, gemeenten, gebiedspartijen en inwoners is er een lijst met projecten opgesteld. Het overzicht van deze projecten vindt u op de projectenkaart landschapsprogramma 380 kV Eemshaven-Vierverlaten.

Het programma heeft een looptijd van 8 jaar. In deze periode kunnen er nog projecten afvallen of nieuwe worden toegevoegd op basis van initiatieven uit de omgeving. Hebt u zelf idee├źn voor een project, neem dan contact op met de provincie of uw gemeente. In het Toetsingskader projecten landschapsprogramma hoogspanningslijn 380 kV Eemshaven-Vierverlaten staat beschreven wanneer projecten in aanmerking komen.

Relevante links

Vragen over dit project?

Voor meer informatie over de landschapsmaatregelen kunt u terecht bij April Fikenscher, Team Natuur. 

Telefoon: 050 - 316 49 32
E-mail: landschap380kv@provinciegroningen.nl