Gebiedsontwikkeling A7/N33

De gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam en de provincie Groningen hebben samen met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties nagedacht over de toekomst van het gebied rondom de A7/N33. Dit is het gebied vanaf de stad Groningen in oostelijke richting, met de plaatsen Hoogezand, Veendam, Zuidbroek en Winschoten. Met als resultaat een gezamenlijk, regionaal ruimtelijk-economisch perspectief.

Waarom?

We willen een sterke en aantrekkelijke regio zijn voor iedereen die woont, werkt, onderneemt of onze regie bezoekt. Voor nu, maar ook voor in de toekomst. Wat maakt het gebied rondom de A7/N33 nu aantrekkelijk en sterk? Daar hebben we als gemeenten en provincie gezamenlijk onderzoek naar gedaan en over gesproken met verschillende inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het onderzoek en de gesprekken zijn vertaald naar een eerste versie voor een gezamenlijk, ruimtelijk-economisch perspectief voor de A7/N33-regio. Bekijk voor een toelichting de animatie op YouTube.

Denkrichtingen

De gemeenten en provincie zien veel kansen om de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in deze regio te stimuleren, onder andere vanwege de goede verbindingen. Zij denken dat het gebied zich tussen nu en 2040 op drie manieren verder kan ontwikkelen:

 • Door het behouden, en waar mogelijk versterken, van de eigenschappen van het landschap. Denk aan groene ruimtes, plekken waar het landschap kan worden hersteld en/of behouden en ruimte voor de (kringloop)landbouw.
 • Door ontwikkelingsmogelijkheden voor het combineren van wonen en werken. Denk aan vrijkomende agrarische erven als economische broedplaatsen, het veranderen en verbeteren van verouderde bedrijventerreinen (die dicht op de woonwijken liggen) en het verder ontwikkelen van stations- en centrumlocaties.
 • Door het maken van regionaal ruimtelijk beleid voor bedrijventerreinen. Dit doen we doormiddel van:
  1. het opnieuw inrichten van bestaande bedrijventerreinen;
  2. het versterken en intensiveren van vier industrie-energieknooppunten;
  3. het benutten van restruimte op bestaande bedrijventerreinen;
  4. het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen voor bedrijven van 3 tot 10 hectare;
  5. het starten van een onderzoek naar een plek en draagvlak voor een of meer nieuwe bedrijven die kavels vragen van meer dan 20 hectare.

Door dit als gemeenten en provincie samen te doen (en dus over de gemeentegrenzen heen te kijken), versterken we onze regio. Een regio waar ontwikkelingen in landschap, leefbaarheid en economie worden gecombineerd. 

Reacties

In de afgelopen maanden spraken de gemeenten en de provincie met Groningers over de toekomst van het gebied ten oosten van de stad Groningen. Naast reacties voor bedrijventerreinen kwamen er ook veel suggestie binnen voor landbouw, energietransitie, wonen en recreatie en toerisme. Naar aanleiding van de gesprekken is het oorspronkelijke plan op een aantal punten aangepast en aangevuld. 

 • In plaats van de uitbreiding van bedrijventerrein Rengers bij Kolham wordt gekeken naar de mogelijkheden rond Hoogezand-Sappemeer.
 • Er komt verder onderzoek naar mogelijkheden in de Eekerpolder voor bedrijven die een kavel vragen van meer dan 20 ha. De Tussenklappenpolder en Scheemda/Westerlee zijn hiervoor niet meer in beeld.
 • We onderzoeken de uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Scheemda (ook wel bekend als Scheemder Hoogte).
 • We kijken naar mogelijkheden voor de landbouw. Onze provincie is en blijft een landbouwprovincie.
 • Het advies van de omgeving is om veel meer te investeren in zon-op-dak en meervoudig en multifunctioneel ruimtegebruik, in plaats van het aanleggen van zonneparken op (vruchtbare) landbouwgronden. Wij nemen dit mee in de regionale energiestrategie. 
 • We kijken naar de ontwikkeling van duurzame industrie/energie knooppunten om zo vraag en aanbod van energie dichter bij elkaar te hebben. Ook dit is een punt voor de regionale energiestrategie.
 • Wonen is een belangrijk thema. Vanuit inwoners komt de vraag om ook in de kleinere kernen te kijken naar mogelijkheden voor woningbouw. Dit komt terug bij het maken van de omgevingsvisies en woonvisies.
 • Vanuit de omgeving is er ook nadrukkelijk de oproep om meer aandacht te geven aan recreatie en toerisme in de regio.

Vervolg

Na de zomer nemen de drie gemeenteraden en Provinciale Staten een besluit over het ruimtelijk economisch perspectief A7/N33-regio. Zij stellen het perspectief vast, als basis voor de omgevingsvisies. Voorafgaand aan de behandeling in raden en Staten is het mogelijk om een reactie te geven door in te spreken tijdens een commissievergadering van de gemeenteraden en Provinciale Staten. Hierover kunt u contact opnemen met de griffies van de gemeenten en de provincie.