Doorfietsroute Groningen - Leek

Tussen Groningen en Leek komt een nieuwe Doorfietsroute. De route komt te liggen ten zuiden van de A7, met twee routes naar Leek en ten noorden van de A7 een parallel fietspad ter hoogte van Oostwold. Op delen van de route komt een nieuw fietspad en op delen van de route gaan we bestaand fietspad verbeteren. Doorfietsroutes zijn fietspaden in de regio Groningen-Assen met weinig tot geen verkeerslichten en zoveel mogelijk voorrang op kruispunten. Het zijn brede en comfortabele fietspaden die goed worden onderhouden.

Waarom?

  • Via de Doorfietsroute fiets je comfortabel, snel en veilig tussen Groningen en Leek.
  • Met een parallelle fietsroute over de toekomstige Zonnewal is het dorp Oostwold aangesloten op het fietsnetwerk.

Vastgesteld Tracé

De Doorfietsroute komt ten zuiden van de A7 en loopt voor een deel over de toekomstige Zonnewal bij Oostwold. Dit gaat om de route vanaf Groningen, bij Roderwolderdijk en Koningsdiep naar de Hoofdstraat Lettelbert en de route langs het Lettelberter- en Hoofddiep richting het centrum van Leek. Het vastgesteld tracé bestaat uit de deelgebieden A t/m F. Op de kaart is een totaaloverzicht te zien van de deelgebieden.

Bekijk kaart in grote weergave

Deelgebieden

Het vastgesteld tracé bestaat uit de deelgebieden A t/m F. 

Hoogkerk - Roderwolderdijk

Deelgebied A

Over deelgebied A zijn de provincie en de gemeente Groningen in overleg. Zij kijken hoe de doorfietsroute het beste kan aansluiten op de Roderwolderdijk. Het is een complex onderdeel van de route. Dit komt door de kruising met de snelweg A7, de brug over het Koningsdiep, de bomen, een goede uitstraling en kosten. 

Fietspad Matsloot

Deelgebied B

Voor het fietspad in deelgebied B is een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd. Dit om te bepalen hoe de ondergrond eruitziet. De provincie werkt samen met de gemeente Noordenveld aan het bestemmingsplan. We streven ernaar het bestemmingsplan in het najaar ter inzage te leggen. De officiële publicatie hiervan kunt u lezen op de gemeentelijke pagina en in de huis-aan-huisbladen. De aanwonenden langs de fietsroute ontvangen een brief met uitleg over de inspraakperiode. 

Parallelweg A7 - Munnikesloot

Deelgebied C

In dit deelgebied ligt het viaduct bij de Munnikesloot langs de A7. Het ontwerp van een nieuw viaduct ligt klaar. Hierover loopt het tracé van de doorfietsroute en de fietsroute parallelweg A7/Munnikesloot. Voor de bouw van het viaduct over de Munnikesloot is het nodig een aantal bomen te kappen. Hiervoor hebben wij een kapvergunning aangevraagd. De voorbereidende werkzaamheden starten eind 2023/begin 2024.

Herinrichting Hoofdstraat Lettelbert - Leek

Deelgebied D

Op 15 juni 2023 is de aanbestedingsprocedure gestart voor de werkzaamheden "Herinrichting Hoofdstraat Midwolde/Lettelbert". Begin augustus 2023 is bekend welke aannemer de werkzaamheden uitvoert. Medio september begint de aannemer met de uitvoering. In de week hieraan voorafgaand vindt er een inloopavond plaats voor de aanwonenden van de Hoofdstraat. Samen met de aannemer komen wij uitleg geven. U kunt hier ook uw vragen stellen. 
De direct betrokkenen krijgen per brief een uitnodiging en extra informatie. De werkzaamheden duren vier tot zes weken. Als het werk volgens planning verloopt, dan is eind oktober 2023 de Hoofdstraat weer klaar voor gebruik. 

Lettelbert - Leek

Deelgebied E

Het ontwerp voor deelgebied E is op een paar kleine aanpassingen na definitief. Het uitgangspunt van het ontwerp nabij het dorpshuis, de scouting en de camping is het inrichten van een shared space gebied. Een gebied wat zowel prettig is voor de fietsers, de wandelaars en de waterrecreanten. Voor de aanleg van de fietsroute houden we zoveel mogelijk rekening met het behoud van de bomen. Daarnaast vinden er nog extra bodemonderzoeken plaats. De aanleg van de fietsroute kan plaatsvinden, nadat deze voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. We streven ernaar om in het najaar te starten met de nieuwe fietsbrug over de Groeve. Daarna volgt aansluitend in 2024 het fietspad.

De Zonnewal

Deelgebied F

Dit gedeelte betreft de Zonnewal (deelgebied F). De Zonnewal is een initiatief van de Energie Coöperatie Oostwold (ECO). Vanuit het project doorfietsroute dragen we bij in de kosten voor een fietspad op de Zonnewal. 

Realisatiefase

De realisatiefase is in november 2020 van start gegaan. Deze periode is gebruikt om na te denken over de eenheid in de route. De Doorfietsroute bestaat uit zes deelgebieden en loopt door verschillende natuurgebieden in Groningen en Drenthe. We hebben nagedacht over de bermen, fietsoversteken, straatverlichting en wegmeubilair, zoals bankjes of prullenbakken. Deze ideeën zijn gebundeld in een Beeldkwaliteitsplan. Dit plan geeft ons richting in de komende periode. 

Voorlopige planning

De onderzoeken voor dit jaar lopen. De aanleg van de Doorfietsroute voor deelgebied D gaat medio september 2023 van start. In het voorjaar 2024 volgt de uitvoering van de deelgebieden C en E. Na de afronding hiervan kunnen fietsers direct gebruik maken van de nieuwe onderdelen. Ook als nog niet de hele route er ligt. De deelgebieden A en B volgen later;  A in 2024 en B in 2025. De uitvoering van deelgebied F is afhankelijk van de realisatie van de Zonnewal (stichting ECO). Ons streven is dat de hele Doorfietsroute aan de zuidkant van de A7 in 2025 is afgerond.

Zonnewal bij Oostwold

Langs de A7 is een zonnewal gepland tussen het viaduct bij de Munnikevaart en het viaduct bij Lettelbert. Dit is een geluidswal van 1.500 meter lang, met daarop een zonnepanelen-installatie van ruim 9.000 vierkante meter. Deze zonnewal is een initiatief van de Energie Coöperatie Oostwold. Zij zijn hier druk mee bezig. De aanleg van het fietspad kan van start gaan als de zonnewal er ligt en voldoende tijd heeft gehad om in te klinken in de ondergrond. 

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar. Bij actuele zaken verschijnt een extra nieuwsbrief. De meest recente nieuwsbrieven vindt u onder het kopje 'Downloads'. Wilt u de nieuwsbrief in het vervolg per mail ontvangen? Stuur dan een mail naar doorfietsroutegroningenleek@provinciegroningen.nl.  

Vragen over dit project?

Wilt u meer informatie over de Doorfietsroute Groningen - Leek? Of de nieuwsbrief per mail ontvangen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Arjan Cappon. 

E-mail:  doorfietsroutegroningenleek@provinciegroningen.nl