Doorfietsroute Groningen - Leek

Tussen Groningen en Leek komt een nieuwe Doorfietsroute. De route komt te liggen ten zuiden van de A7, met twee routes naar Leek en ten noorden van de A7 een parallel fietspad ter hoogte van Oostwold. Op delen van de route komt een nieuw fietspad en op delen van de route gaan we bestaand fietspad verbeteren. Doorfietsroutes zijn fietspaden in de regio Groningen-Assen met weinig tot geen verkeerslichten en zoveel mogelijk voorrang op kruispunten. Het zijn brede en comfortabele fietspaden die goed worden onderhouden.

Waarom?

  • Via de Doorfietsroute fiets je comfortabel, snel en veilig tussen Groningen en Leek.
  • Met een parallelle fietsroute over de toekomstige Zonnewal is het dorp Oostwold aangesloten op het fietsnetwerk.

Vastgesteld Tracé

De Doorfietsroute komt ten zuiden van de A7 en loopt voor een deel over de toekomstige Zonnewal bij Oostwold. Dit gaat om de route vanaf Groningen, bij Roderwolderdijk en Koningsdiep naar de Hoofdstraat Lettelbert en de route langs het Lettelberter- en Hoofddiep richting het centrum van Leek. Het vastgesteld tracé bestaat uit de deelgebieden A t/m F. Op de kaart is een totaaloverzicht te zien van de deelgebieden.

Bekijk kaart in grote weergave

Deelgebieden

Het vastgesteld tracé bestaat uit de deelgebieden A t/m F. 

Hoogkerk - Roderwolderdijk

Deelgebied A

Dit is het begin- en eindpunt van de Doorfietsroute in Groningen. Er komt een viaduct voor fietsers om veilig de A7 over te steken. Momenteel voert de provincie gesprekken met de gemeente Groningen over de meeste veilige manier om het viaduct aan te leggen. Het fietspad dat het verkeer van de Roderwolderdijk kruist is een punt van aandacht.

Fietspad Matsloot

Deelgebied B

Bij Matsloot komt een vrijliggend fietspad dat gescheiden is van de huidige weg. Op dit traject komt dusdanig veel verkeer, dat het veiliger is om gescheiden van auto- en landbouwverkeer te kunnen fietsen. Dit deelgebied ligt in de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe. De provincie Groningen is druk bezig met een Bestemmingsplan om de benodigde ruimte te krijgen om een fietspad te realiseren. Hiervoor lopen een aantal onderzoeken.  

Parallelweg A7 - Munnikesloot

Deelgebied C

Op dit punt komt het vrijliggende fietspad weer samen met de huidige autoweg. Op dit traject komt weinig overig verkeer, waardoor het veilig is voor fietsers. De huidige weg wordt iets breder gemaakt en beter ingericht op het gebruik voor fietsers. Ook komt er een nieuw viaduct over de Munnikesloot om het fietsverkeer meer ruimte te geven en minder dicht langs de snelweg A7 te laten fietsen.  

Herinrichting Hoofdstraat Lettelbert - Leek

Deelgebied D

Dit gedeelte gaat over de Hoofdstraat in Lettelbert. Het herinrichtingsontwerp is tijdens de inloopavond in mei 2022 gepresenteerd aan de inwoners van de Hoofdstraat. Een aantal opmerkingen tijdens deze avond zijn meegenomen in het ontwerp. Het ontwerp is op twee onderdelen gewijzigd. De komgrens in Lettelbert-Oostzijde wordt wel verplaatst, maar het verplaatsen van de komgrens bij Midwolde gaat niet door. Dit heeft te maken met milieueisen die samenhangen met de bebouwde komgrens. De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland voor juni/juli 2023.

Lettelbert - Leek

Deelgebied E

In dit deelgebied wordt het huidige fietspad verbeterd. Ook worden enkele bochten afgesneden om zo een vloeiender verloop van het fietspad te krijgen. Er wordt nog druk gewerkt aan de uitwerking van dit fietspad. Ook komt er een nieuwe brug over het water de Groeve.

De Zonnewal

Deelgebied F

In dit gedeelte komt een nieuw fietspad op de Zonnewal. In het dorp Oostwold wordt momenteel hard gewerkt om een zonnewal te creëren langs de A7. Enerzijds om geluid tegen te houden, anderzijds om duurzame energie op te wekken. De aanleg van het fietspad kan hier pas starten als de Zonnewal helemaal klaar is en de omliggende grond de tijd heeft gehad om te 'zetten'. De ondergrond moet eerst inklinken om de kans op verzakkingen in het toekomstige fietspad te verkleinen.  

Realisatiefase

De realisatiefase is in november 2020 van start gegaan. Deze periode is gebruikt om na te denken over de eenheid in de route. De Doorfietsroute bestaat uit zes deelgebieden en loopt door verschillende natuurgebieden in Groningen en Drenthe. We hebben nagedacht over de bermen, fietsoversteken, straatverlichting en wegmeubilair, zoals bankjes of prullenbakken. Deze ideeën zijn gebundeld in een Beeldkwaliteitsplan. Dit plan geeft ons richting in de komende periode. 

Voorlopige planning

De onderzoeken voor dit jaar lopen. De aanleg van de Doorfietsroute kan voor deelgebied D mogelijk vanaf deze zomer (2023) van start gaan. In het najaar volgt de uitvoering van de deelgebieden C en E. Na de afronding hiervan kunnen fietsers direct gebruik maken van de nieuwe onderdelen. Ook als nog niet de hele route er ligt. De deelgebieden A en B volgen later;  A in 2024 en B in 2025. De uitvoering van deelgebied F is afhankelijk van de realisatie van de Zonnewal (stichting ECO). Ons streven is dat de hele Doorfietsroute aan de zuidkant van de A7 in 2025 is afgerond.

Zonnewal bij Oostwold

Langs de A7 is een zonnewal gepland tussen het viaduct bij de Munnikevaart en het viaduct bij Lettelbert. Dit is een geluidswal van 1.500 meter lang, met daarop een zonnepanelen-installatie van ruim 9.000 vierkante meter. Deze zonnewal is een initiatief van de Energie Coöperatie Oostwold. Zij zijn hier druk mee bezig. De aanleg van het fietspad kan van start gaan als de zonnewal er ligt en voldoende tijd heeft gehad om in te klinken in de ondergrond. 

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar. Bij actuele zaken verschijnt een extra nieuwsbrief. De meest recente nieuwsbrieven vindt u onder het kopje 'Downloads'. Wilt u de nieuwsbrief in het vervolg per mail ontvangen? Stuur dan een mail naar doorfietsroutegroningenleek@provinciegroningen.nl.  

Vragen over dit project?

Wilt u meer informatie over de Doorfietsroute Groningen - Leek? Of de nieuwsbrief per mail ontvangen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Evelien Meinders. 

Telefoon: 06 - 52 76 17 48. 
E-mail:  doorfietsroutegroningenleek@provinciegroningen.nl