Founding partners

Provincie Groningen

De provincie Groningen is als regionale overheid onder andere verantwoordelijk voor het openbaar vervoer en het beleid, de realisatie en het beheer en onderhoud van veel van de wegen, vaarwegen en bijbehorende kunstwerken in ons gebied. De provincie voert hierbij een ambitieuze agenda op het gebied van slimme en groene mobiliteit. Daarbij werken we al veel samen met meerdere van de founding en strategische partners. Het is voor de provincie van grote meerwaarde om de kennis en ervaringen op dit gebied te bundelen in een netwerkorganisatie.

Hierdoor blijft de kennis duurzaam geborgd en kunnen we gezamenlijk nog meer bereiken in de ontwikkeling van zo goed mogelijk mobiliteit voor de inwoners van zowel de stad als de rurale gebieden in onze provincie. Bovendien zorgen we er met de Hive.Mobility voor dat we onze koplopersrol op een aantal onderdelen van slimme en groene mobiliteit nog beter naar buiten toe kunnen tonen en toelichten en kunnen we slagvaardiger inspelen op de kansen die er liggen voor Noord-Nederland binnen landelijke en Europese subsidieprogramma's voor mobiliteit. Ook vindt de provincie het belangrijk dat met de oprichting van de Hive.Mobility de arbeidsmarkt en programma's van de kennisinstellingen nog beter op elkaar gaan aansluiten.

De provincie Groningen doet zoals gezegd veel op het gebied van slimme en groene mobiliteit, onder andere als het gaat om waterstoftreinen en bussen, autonoom vervoer op de weg, het spoor, in de lucht en op het water, de realisatie van openbare laadinfrastructuur, de realisatie van Hubs en andere vormen van ketenmobiliteit, toepassing van duurzame materialen in kunstwerken, wegen en andere infrastructuur, duurzame logistiek in de regio, beleid voor e-bikes en speedpedelecs, sponsoring van bijvoorbeeld initiatieven als het Top Dutch Solar Racing Team en de inzet van deelauto's, pilots op het gebied van 5G, Talking Traffic en andere datatoepassing in de mobiliteit, inzet op Anders Roosteren, etc.

Gemeente Groningen

De gemeente Groningen is met ruim 230.000 inwoners het economische centrum van het NoordNederland. Groningen wil een gemeente zijn waar iedereen met plezier woont, werkt en leeft. Een stad waar niemand buiten de boot valt. Om dit te bereiken werken er ruim 3000 medewerkers bij de gemeente Groningen. We werken steeds meer samen mét burgers, in plaats van vóór burgers. Of het nu gaat om zorg voor elkaar, verkeer, gezondheid, ondernemen, onderwijs of een schone stad: samenwerking met bewoners en organisaties is hét uitganspunt van de gemeente. Hierbij staan we voor sociale, duurzame economische groei, want duurzaamheid is het uitgangspunt bij alles wat we doen.

In een wereld van slimme en duurzame mobiliteit waarin reizigers en vervoerders van goederen in toenemende mate digitaal ondersteund worden in hun reis en werkzaamheden, bieden technologische ontwikkelingen en digitalisering kansen om te komen tot een slimmer en duurzamer reis- en rijgedrag. De gemeente Groningen werkt daarom actief aan de ontwikkeling, het testen en implementeren van nieuwe mobiliteitsoplossingen. Zo loopt er sinds begin 2019 een pilot met handhaving via ANPR (automatic number plate recognition) camera’s in de binnenstad van Groningen. Met dit cameratoezicht wordt illegaal inrijden door gemotoriseerd verkeer in het venstertijdengebied effectiever tegengegaan. De pakkkans is 100% voor voertuigen die buiten de venstertijden zonder geldige ontheffing in het (voetgangers) gebied aanwezig zijn.

Impact met slimme en duurzame mobiliteit toepassingen realiseren kunnen we niet alleen. Met een gezamenlijke inzet kiezen wij ervoor om de (rand)voorwaarden voor digitalisering in de mobiliteit op topniveau te organiseren, zodat op verantwoorde wijze (nieuwe) mobiliteitsdiensten geïntroduceerd kunnen worden die bijdragen aan een veilige, prettige en (economisch) goed bereikbare omgeving.

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) staat midden in de maatschappij. Zij werkt volop samen met bedrijven, non-profitorganisaties, overheden, kennisinstellingen en burgers. Het doel: bijdragen aan een veerkrachtige samenleving die maatschappelijke uitdagingen aangaat, zoals ook het verduurzamen van goederentransport en personenvervoer. De RUG onderscheidt zich nationaal én internationaal door een sterke koppeling tussen onderwijs en onderzoek. Speerpunten daarbij zijn: ‘energie’, ‘gezond ouder worden’ en ‘de duurzame samenleving’. Haar elf faculteiten ontwikkelen kennis in disciplines als technische wetenschappen, wijsbegeerte, rechten, sociale wetenschappen en economie. Die unieke breedte biedt volop mogelijkheden voor multi- /interdisciplinair onderzoek en onderwijs, en biedt een voedingsbodem voor kennis en innovatie. Zo presenteerden 40 onderzoekers van 9 faculteiten hun gezamenlijke plannen in de RUG innovatieagenda smart mobility. Het doel is om samen met het bedrijfsleven, non-profit organisaties en overheidsinstellingen in het Hive.Mobility bijdragen te leveren aan het realiseren van de transitie naar een meer duurzame en efficiënte mobiliteit van goederen en personen in zowel stedelijk gebied als in de ommelanden.

We bespreken hier een aantal voorbeelden van bijbehorende projecten. In de projecten PIONEER en Fieldlab Goederenhubs bestuderen onderzoekers van de RUG samen met andere organisaties hoe nieuwe innovatieve concepten kunnen bijdragen aan de verduurzaming van logistieke operaties in volledig verbonden en open netwerken. Gedragsveranderingen staan centraal in het project U-Smile. Slimme oplossingen voor autonoom vervoer worden in meerdere projecten ontwikkeld. Verschillende labs zijn beschikbaar voor die studies zoals CASUS, Physical Internet Lab, en ENTEG.

Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland en de grootste hogeschool in het Noorden. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld werken samen aan innovaties voor de beroepspraktijk en aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving. Mobiliteit is binnen de instelling een terugkerend multidisciplinair onderwerp waar aandacht aan wordt besteed in samenhang met de hoofdthema’s zoals sensor techniek, energie en ondernemerschap.

De self-driving challenge en de solar challenge zijn twee mooie voorbeelden waar studentteams strijden om het beste ontwerp. Onderzoekers bijten zich vast in een breed spectrum aan mobiliteitsvraagstukken met projecten als H2Grow – op weg met waterstof, het veilig ontwerp en gebruik van digitale technieken in het verkeer en goede regionale toegankelijkheid in ITRACT. Deelname aan het Hive.Mobility past hiermee uitstekend bij de ambities en missie van de Hanzehogeschool Groningen en wordt gedreven vanuit het Centre of Expertise Energy en het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen.

Noorderpoort

Noorderpoort verbindt zich vanuit haar rol als regionaal opleidingscentrum met de transitie naar duurzame en slimme mobiliteit. Direct gekoppeld aan of als partner in de onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten ontwikkelen we nieuwe onderwijsmodules, trainingen en leerroutes voor de vakmensen die in een succesvolle transitie een cruciale rol spelen. De doelgroepen zijn zowel de studenten in de opleiding als ook de mensen die al in de praktijk werkzaam zijn (Leven Lang Ontwikkelen). Hierin werken we, in publiek private samenwerking, landelijk samen met meerdere ROC's en verbinden we ons ook met Europese partners.

Het practoraat Automotive van Noorderpoort vervult een voortrekkersrol, bijvoorbeeld in de learning communities waterstoftechnologie (onder de vlag van Energy College) en duurzame stadslogistiek. Het Hive.Mobility is een uitstekende omgeving om dit te delen en samen te werken met koplopers, kenniscentra, opleidingen en overheden.