Portefeuille

 • Arbeidsmarkt en werkgelegenheid
 • Scholing en onderwijs 
 • Leefbaarheid en brede welvaart
 • Regiokernen
 • Wonen
 • Kunst en cultuur
 • Digitalisering
 • Milieu 
 • Blauwestad
 • Gezondheid, welzijn en zorg
 • Bestaanszekerheid (inclusief energiearmoede)

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie:

 • Lid Regiegroep Noordelijke samenwerking
 • BAC Ruimte en Leefomgeving Interprovinciaal Overleg (IPO)

Leefbaarheid

 • Lid Algemeen Bestuur OV bureau
 • Voorzitter van bestuur Provinciaal Groninger Studiefonds

Cultuur

 • Voorzitter Noorderlijk Overleg Cultuur (NOC)/We the North

Blauwestad

 • Voorzitter stuurgroep Blauwestad

Wonen

 • Lid van stuurgroep Regio Groningen-Assen

Contact