Procedure aanvraag comité van aanbeveling

 1. Aanvragers dienen een schriftelijk verzoek in bij het secretariaat van betreffende lid van Gedeputeerde Staten (commissaris van de Koning of één van de gedeputeerden)
 2. Het verzoek moet vergezeld zijn van:
 • de statuten van de vereniging of stichting;
 • een overzicht van de bestuurssamenstelling;
 • de meest recente financiële stukken zoals begroting en jaarrekening;
 • eventueel andere informatie met betrekking tot de organisatie.

Criteria waarop de aanvraag wordt beoordeeld:

 • Er moet sprake zijn van provinciaal belang.
 • Indien de aanvraag een provinciale portefeuille raakt wordt advies ingewonnen van de gedeputeerde cq. de vakafdeling.
 • De CvA mag geen beslag leggen op de agenda van de bestuurder.
 • Geen strijdigheid met doelstellingen en imago van de provincie.
 • Er mogen geen financiële consequenties voortvloeien uit zitting in een CvA.
 • Aan aanvaarding kunnen geen verwachtingen/rechten worden ontleend ten aanzien van subsidies.
 • De maximale zittingsduur in een CvA is drie jaar. Na drie jaar moet een instelling, indien gewenst, met redenen omkleed verlenging aanvragen.
 • Publicatie van CvA’s op internet.

In het geval het verzoek wordt ingewilligd wordt de aanvrager daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Nadrukkelijk wijzen wij er op, dat er geen financiële consequenties of rechten ontleend kunnen worden, omdat een bestuurder lid is van een comité van aanbeveling.

Uw verzoek kunt u sturen aan:

Provincie Groningen
t.a.v. secretariaat van ………..
Postbus 610
9700 AP Groningen