Uitkomsten bodemonderzoek 't Hebrecht en vervolgstappen ASV-proces

Eind 2023 vond er in 't Hebrecht een grond- en bodemonderzoek plaats, in opdracht van de provincie Groningen en Waterbedrijf Groningen. Dit onderzoek is onderdeel van de zoektocht naar nieuwe drinkwaterbronnen in de provincie Groningen, zogenoemde Aanvullende Strategische Voorraden (ASV's). In dit nieuwsbericht leest u meer over de uitkomsten van het onderzoek en over de vervolgstappen in het ASV-proces.

Hoe zat het ook alweer? 

De provincie Groningen zoekt in opdracht van het Rijk naar ASV's: plekken in de provincie waar grondwater gewonnen kan worden om er drinkwater van te maken. In december 2022 selecteerde de provincie Groningen op basis van vooronderzoek vier zoekgebieden die potentieel geschikt zijn: Leek-Roden, Zuidoost Groningen, Veendam en Bellingwolde. Om te bepalen of het gebied Zuidoost Groningen ook daadwerkelijk geschikt is als ASV, voerden we aanvullend onderzoek uit in 't Hebrecht, in de vorm van een proefboring. De proefboring was nodig om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de hoeveelheid en kwaliteit van het grondwater. In de overige zoekgebieden was dit aanvullend fysiek onderzoek niet nodig, omdat er hier al voldoende gegevens beschikbaar zijn over de bodem en het grondwater. 

Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek? 

De boring duurde in totaal acht weken en heeft gedetailleerde informatie opgeleverd over de bodem. Zo konden we goed zien op welke diepte klei, veen, fijne of grovere zandlagen voorkomen. Mede op basis van deze informatie kan de provincie Groningen uiteindelijk beoordelen hoe geschikt het gebied is voor mogelijke grondwaterwinning. Naast het meten van de bodemopbouw zijn er ook peilbuizen geplaatst om de grondwaterstanden te meten en de waterkwaliteit te bepalen. Hieruit blijkt tot dusver dat het water erg schoon is. Omdat deze gegevens in de loop van de tijd kunnen variëren, blijven de peilbuizen langere tijd in de grond zitten om de waterstanden en -kwaliteit te monitoren. 

Hoe nu verder in Zuidoost Groningen? 

Hoewel de grondboring waardevolle informatie opleverde, weten we nu slechts op één plek in het gebied hoe de bodem eruitziet. Als Zuidoost Groningen daadwerkelijk aangewezen wordt als ASV en hier in de toekomst waterwinning voor drinkwater nodig is, vindt mogelijk nog aanvullend bodemonderzoek plaats in het gebied. 

Wat zijn de vervolgstappen in het ASV-proces? 

Op basis van de nu beschikbare informatie lijken de vier zoekgebieden wat betreft grondwaterhoeveelheid en kwaliteit geschikt voor mogelijke drinkwaterwinning. De komende periode onderzoeken we de geschiktheid van de vier gebieden in meer detail, in een zogeheten plan-m.e.r.-procedure.   

Momenteel werkt de provincie aan het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin staat waarom we zoeken naar ASV's in de vier aangewezen gebieden en welke alternatieven er zijn. Ook beschrijven we in de NRD hoe we de mogelijke effecten van ASV's op het milieu verder gaan onderzoeken.  

We vinden het belangrijk dat u mee kunt denken over de inhoud van de NRD. Daarom organiseren de provincie Groningen en Waterbedrijf Groningen inloopbijeenkomsten in de vier zoekgebieden. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u vragen stellen en reageren op de plannen. De bijeenkomsten vinden naar verwachting in juni plaats. Over een aantal weken informeren we u hierover met een artikel in de lokale krant. 

Meer informatie 

Meer informatie over de ASV's staat op de websites van provincie Groningen en Waterbedrijf Groningen. Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Cindy Groenenwoud, projectleider van de provincie Groningen, via c.groenewoud@provinciegroningen.nl of +31650040639.