Subsidieregeling voor boerenexperimenten langs Waddenkust verlengd

Subsidieregeling voor boerenexperimenten langs Waddenkust verlengd

Boeren in het Groningse deel van het kustgebied tussen Delfzijl en Harlingen die een experiment willen uitvoeren met natuurinclusieve landbouw kunnen nog tot 1 maart 2023 subsidie aanvragen. Het kan daarbij gaan om een idee of experiment voor een nieuwe teelttechniek of verduurzaming of verhoging van biodiversiteit door bijvoorbeeld strokenteelt in combinatie met innovaties. Een ander voorbeeld is het benutten van overgebleven hoekjes land voor kruidenranden en het lokaal verkopen van producten. Vorig jaar werd de subsidieregeling opengesteld en nu wordt deze verlengd tot en met 1 maart 2023. Het maximum subsidiebedrag is € 25.000. 

Vernieuwende ideeën

Boeren hebben vaak zelf al ideeën over hoe zij de biodiversiteit op hun bedrijf kunnen versterken. Vanuit hun eigen ervaringen op het boerenerf zien zij mogelijkheden voor de toekomst. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met een teeltsysteem of –techniek of het inpassen van natuurinclusieve maatregelen in de bedrijfsvoering. De subsidieregeling Boerenexperimenten kan deze experimenten verder brengen. Het kan boeren ook inspireren om met nieuwe ideeën over natuurinclusieve landbouw te komen. Voorwaarde is dat het gaat om vernieuwende ideeën van twee of meer boeren in het Groningse deel van het noordelijk kustgebied (noordelijke Kleischil), al dan niet samen met terreinbeheerders of andere (keten)partijen. 

Natuurinclusieve landbouw 

De subsidieregeling Boerenexperimenten is onderdeel van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw. Hiermee willen de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe initiatieven voor een meer natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland stimuleren en versnellen. De ideeën van de boeren moeten aansluiten bij het streefbeeld en actieplan voor de noordelijke Kleischil, die met betrokkenen zijn opgesteld. In het actieplan is een route uitgestippeld voor landbouw die winstgevend is en tegelijk bijdraagt aan de biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en die zorgt voor een (be)leefbaar platteland. 

Aanvragen

Subsidie aanvragen kan via onze website. Agrarische ondernemers in het Friese deel van het kustgebied, specifiek de regio Noordoost-Fryslân, kunnen subsidie aanvragen bij de Regiodeal Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân