Stand-van-zaken document Transitie Landelijk Gebied ingediend bij het Rijk

Stand-van-zaken document Transitie Landelijk Gebied ingediend bij het Rijk

Het document laat zien wat de opgaven zijn voor het landelijk gebied waar het gaat om natuur, water en klimaat en mogelijke oplossingsrichtingen. Hiermee heeft de provincie voldaan aan de verplichting uit de Wet Stikstof en Natuurverbetering, om voor 1 juli een document aan te leveren bij het Rijk. Omdat het gebiedsproces voor Groningen nog maar net gestart is, maar tegelijkertijd wel bepalend voor de verdere uitwerking, heeft het college zich beperkt tot het indienen van een stand-van-zaken document. De provincie wil de komende tijd met de betrokkenen in de deelgebieden tot een gedragen plan komen. Provinciale Staten hebben het stand-van-zaken document Transitie Landelijk Gebied op 5 juli vastgesteld.

Stand van zaken document

Oplossingsrichtingen

Het landelijk gebied van Groningen staat voor een verregaande verandering, gericht op natuurherstel, een robuuster water- en bodemsysteem en verduurzaming van de landbouw. Het stand-van-zaken document bevat een inventarisatie van de opgaven en de mogelijke oplossingsrichtingen per deelgebied met een kostenraming van in totaal meer dan 3 miljard euro. De oplossingsrichtingen zijn echter niet in beton gegoten. Ze zijn de komende maanden onderwerp van gesprek met inwoners, (agrarische) ondernemers, natuurorganisaties, gemeenten, waterschappen en andere belanghebbenden. Daarbij is er ook ruimte voor belanghebbenden om zelf oplossingsrichtingen in te brengen.

Gebiedsprocessen

Het doel is om toe te groeien naar een gezond en duurzaam ingericht landelijk gebied met een langjarig perspectief voor landbouw en natuur, maar ook voor andere ondernemers en de inwoners in de provincie Groningen. De provincie gaat dit samen met de omgeving verkennen en invullen. In zeven deelgebieden zijn hiervoor inmiddels gebiedsprocessen gestart. Het Rijk vraagt de provincies voor 1 april 2024 een gebiedsprogramma aan te leveren. Over de inrichting van dit proces berichten we na de zomer. 

Kwaliteit landschap 

Op basis van landschappelijke identiteit zijn de zeven deelgebieden benoemd. Bij de gebiedsprocessen in de deelgebieden wil de provincie de doelen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied verbinden aan de bredere provinciale doelen. Daarbij is de kwaliteit van het Groninger landschap een belangrijk vertrekpunt.