Provincies reageren op Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied

Het Ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied (Ontwerp-NPLG) lag ter inzage van 16 januari tot en met 26 februari 2024. De provincies hebben gezamenlijk een zienswijze over deze ontwerpversie ingediend bij het Rijk. Deze is op 7 maart vastgesteld door het IPO-bestuur.

Provincies reageren op Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied

Het Ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied (Ontwerp-NPLG) lag ter inzage van 16 januari tot en met 26 februari 2024. De provincies hebben gezamenlijk een zienswijze over deze ontwerpversie ingediend bij het Rijk. Deze is op 7 maart vastgesteld door het IPO-bestuur.

De zienswijze van de provincies gaat over de positie van provincies ten opzichte van het NPLG, de risico’s die voortvloeien uit de complexiteit van het NPLG en over de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid van het NPLG. 

Daarnaast is er per provincie een aantal specifieke aandachtspunten opgenomen in de zienswijze. De punten van de provincie Groningen gaan over de reductie methaan en lachgas en de nutriënt verontreinigde gronden, zie pagina 11 van het document. Het is aan het nieuwe kabinet om het NPLG vast te stellen.