Provincie wil vaart zetten achter aanleg getijdenduiker Dubbele Dijk

Provincie wil vaart zetten achter aanleg getijdenduiker Dubbele Dijk

De subsidies voor twee onderdelen van de Dubbele Dijk, een innovatief project tussen Delfzijl en de Eemshaven, moeten worden omgezet naar een investeringskrediet van € 8,9 miljoen. Dat stelt het college van Gedeputeerde Staten voor aan Provinciale Staten. Het investeringskrediet is op korte termijn nodig om te beginnen met de aanleg van de zogeheten getijdenduiker (een opening in de dijk waar zeewater gecontroleerd doorheen stroomt) en de gedeeltelijke inrichting van het gebied tussen de Dubbele Dijk. De subsidies zijn grotendeels afkomstig uit het Waddenfonds. Onlangs kwam hier een Europese Green Deal-subsidie van 350.000 bij, voor de inrichting van het natuurdeel van de Dubbele Dijk. Om de ondernemers een goede start te kunnen laten maken in het gebied, is aanvullende financiering nodig van € 2,3 miljoen. Hiervoor gaan we samen met ondernemers op zoek naar extra fondsen.

Getijdenduiker

Als Provinciale Staten akkoord gaan met het voorstel, is de aanleg van de getijdenduiker een grote stap dichterbij. De getijdenduiker laat gecontroleerd zout water toe in het gebied tussen de zeedijk en de lagere landdijk. De aanvoer van zout water is belangrijk voor de ondernemers, die graag bij de Dubbele Dijk aan de slag willen met zilte teelt en aquacultuur. De getijdenwerking maakt ook slibinvang uit de Eems en de ontwikkeling van zoutwaternatuur mogelijk. 'Juist die combinatie van waterveiligheid, innovatieve landbouw, slibinvang en natuurwinst maakt de Dubbele Dijk tot een uniek en innovatief project', aldus gedeputeerde Johan Hamster.

Onderzoek

Het investeringsvoorstel komt op het moment dat de Noordelijke Rekenkamer onderzoek doet naar de pachtconstructie van de gronden voor de Dubbele Dijk. De uitkomsten van dit rapport worden in januari verwacht. Voor de ondernemers die bij de Dubbele Dijk aan de slag willen met zilte teelt en aquacultuur, is het belangrijk dat de bouw van de getijdenduiker op korte termijn kan starten. Zij hebben immers zout water nodig voor het telen van bijvoorbeeld zeewier en kokkels. Daarom heeft de provincie zelf extra onderzoek laten doen naar de financiële onderbouwing van het proefproject Dubbele Dijk. Dit onderzoek ( PDF-bestand, 511 KB) is uitgevoerd door Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling. 

Juridisch advies

Ook is juridisch advies gevraagd aan mr. Cees Dekker, een specialist op het gebied van marktconformiteit en staatsteun ( PDF-bestand, 170 KB). De conclusies luiden dat de overeengekomen pachtprijs verantwoord was en dat onteigening ( PDF-bestand, 2 MB) geen reëel alternatief was. Ook heeft de provincie volgens de jurist geen staatssteun verleend aan de grondeigenaar. Wel hadden de business case en de erfpachtconstructie ( PDF-bestand, 88 KB) in 2016 gedegener onderzocht moeten worden, maar deze conclusie leidt er niet toe dat het project geen doorgang kan vinden.

Planning

De voorbereiding voor de aanleg van de getijdenduiker is begin 2021 gestart. Na instemming van Provinciale Staten en het verkrijgen van de benodigde vergunning kan de bouw van de getijdenduiker in april 2023, direct na afloop van het stormseizoen beginnen. Ondernemers die aan de slag willen in het proefgebied voor zilte landbouw en aquacultuur, kunnen dan in 2024 starten. Op dit moment doen meerdere kennisinstellingen, waaronder de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool, experimenten in het gebied, met bodemverbetering en zouttolerante gewassen. 

Over de Dubbele Dijk

Belangrijk doel van de Dubbele Dijk is het zeker stellen van de waterveiligheid. Met de dijk spelen we in op klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. De Dubbele Dijk bestaat uit een hogere dijk aan de waterkant en een lagere dijk landinwaarts. De twee dijken en het gebied ertussen beschermen het land tegen overstromingen. Het gebied tussen de dijken bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel wordt een natuurgebied met eb en vloed, waar slib kan bezinken en waar vogels graag rusten. Het vormt een natuurlijk filter dat helder voedselrijk water levert aan het tweede gedeelte. Dit wordt een proefgebied voor het telen van zilte en zouttolerante gewassen en aquacultuur.

Samenwerking

Het proefproject Dubbele Dijk is een samenwerking tussen het waterschap Noorderzijlvest, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de provincie Groningen. Het proefproject Dubbele Dijk maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma en het regionale programma Eems-Dollard 2050.