Provincie presenteert basis voor gesprek over toekomst landelijk gebied

Provincie presenteert basis voor gesprek over toekomst landelijk gebied

Het college van de provincie Groningen heeft gisteren de startnotitie voor de transitie van het landelijk gebied vastgesteld. Het is een basis om de komende maanden met elkaar het gesprek aan te gaan over de vraag hoe we de opgaven voor natuur (stikstof), water en klimaat kunnen aanpakken, in samenhang met andere opgaven die hier spelen. De provincie wil het komend jaar samen met de gebieden toe werken naar een gebiedsplan voor een mooie, gezonde leefomgeving, perspectief voor de landbouw, voor ondernemers en een toekomstbestendig Groningen. Het college verbindt de landelijke doelen met de provinciale doelen, die breder zijn dan het Nationaal Programma Landelijk Gebied waarmee het rijk de natuur wil herstellen. 

De startnotitie is voor de provincie een vertrekpunt om samen met de waterschappen, gemeenten, sectoren, ondernemers en inwoners te bepalen welke maatregelen en middelen nodig zijn om de Europese doelen te halen voor natuur, water en klimaat. Voor 1 juli werken we aan een stand van zaken van het gebiedsplan, waarin een aantal hoofdkeuzes zijn voorbereid voor het hele landelijke gebied, met water, bodem en landschappelijke identiteit als leidende principes. Daarna wordt deze stand van zaken van het gebiedsplan gezamenlijk over een langere periode uitgewerkt in een gebiedsprogramma, met aandacht voor reflectie, inbreng van nieuwe kennis en leren van elkaar. Voor de gebiedsgerichte aanpak heeft het kabinet landelijk 24,3 miljard euro gereserveerd in het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur. 

Proces

De startnotitie Transitie Landelijk Gebied is mede tot stand gekomen op basis van vele gesprekken met organisaties uit de landbouw-, natuur en medeoverheden. Het bevat een inventarisatie van de opgaven en de mogelijkheden die we op dit moment zien. De notitie is te vinden op www.provinciegroningen.nl/tlg. Het is aan Provinciale Staten om de notitie vast te stellen. Vervolgens gaat de provincie met de omgeving in gesprek, zodat het voor iedereen die dat wil, mogelijk is om mee te denken. Het rijk vraagt de provincies voor 1 juli een eerste versie van het plan klaar te hebben, wat het rijk vervolgens beoordeelt. 

Kwaliteit leefomgeving

Ons landelijk gebied staat onder druk. We weten dat de biodiversiteit versterkt moet worden, dat klimaatverandering zich voltrekt en dat we in onze watersystemen tegen de grenzen van de maakbaarheid aanlopen. Dit betekent dat we anders met onze omgeving moeten omgaan. Voor een gezonde leefomgeving, voor schoon drinkwater, het voortbestaan van onze planten en dieren en het terugdringen van de klimaatverandering. En voor het behoud van een landbouwsector die hier aan bijdraagt en past binnen de grenzen en de leefbaarheid van het Groninger platteland.