Provincie breidt weidevogelgebied Medenertilsterpolder uit

De provincie Groningen gaat de Medenertilsterpolder, een weidegebied ten zuiden van Ezinge, inrichten voor bedreigde weidevogels zoals de grutto en de tureluur. Dit doet de provincie in samenwerking met agrariƫrs uit het gebied, het Collectief Groningen West en stichting Het Groninger Landschap

Natuurnetwerk Nederland

Het gaat in totaal om 100 hectare: het huidige 30 hectare natuurgebied van het Groninger Landschap en een uitbreiding van 70 hectare, dat samen onderdeel wordt van het Natuurnetwerk Nederland. In het omliggende gebied, passen de betrokken boeren agrarisch weidevogelbeheer toe. Dat betekent bijvoorbeeld later in het seizoen maaien en daarbij rekening houden met nesten en kuikens. Dit voorjaar worden de plannen verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in 2023 starten. 

Een groter weidevogelgebied

De Medenertilsterpolder is onderdeel van het eeuwenoude cultuurlandschap Middag-Humsterland. Door de afwisseling van oude watergangen van het Peizerdiep en landbouwgrond is de polder zeer geschikt om een groter weidevogelgebied van te maken. Op dit moment broeden er al weidevogels in een deel van de polder, zoals de bedreigde grutto. 

Inrichting

Het land zal natter gemaakt moeten worden om de polder verder geschikt te maken voor weidevogels. Hier worden een aantal gedempte sloten en greppels voor uitgegraven. Nieuwe stuwen helpen het water tijdelijk vast te houden. Hierdoor stroomt het water niet te snel af naar lagergelegen gebied en zullen omliggende landbouwbedrijven geen overlast ondervinden. De begroeiing bestaat straks uit bloemrijk grasland. Dit grasland is ideaal voor de weidevogels omdat het gedeeltelijk droger, deels vochtig en plas-dras is. Dit laatste is grasland waar de waterstand gelijk is aan die van het maaiveld. Bebouwing, bomen en riet kunnen schuilplaatsen voor roofdieren zijn en worden daarom zoveel mogelijk weggehaald. 

Compensatie

De inrichting van dit weidevogelgebied in de Medenertilsterpolder vindt ook plaats ter compensatie van onder meer de Fietsroute Plus Groningen - Winsum en de nieuwe hoogspanningslijn 380 kV die Tennet aanlegt tussen de Eemshaven en Vierverlaten (bij Hoogkerk).